بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 10 - شماره 1136 مورخ 4/3/1336: تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی

عنوان : تخفیف مجازات مقرر در ماده 165 قانون مجازات عمومی ناظر به
ماده 162 قانون مذکور طبق ماده 45 مکرر همان قانون تا میزان
حداقل ماده 162 جائز خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم وهشتم دیوان عالی کشور در مورد تخفیف مجازات بزه موضوع ماده 165 قانون مجازات عمومی دو رأی مختلف صادر کرده اند: شعبه هشتم دیوان عالی کشور رأی شعبه ششم دادگاه استان مرکز را که به موجب آن با رعایت تخفیف مجازات مقرر در ماده 165 قانون مجازات عمومی فقط تا یک ربع تخفیف داده شده به استدلال اینکه منظور از حداقل و اکثر مذکور در ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی حداقل و اکثر مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که از لحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده، نقض نموده است ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور حکم شعبه دوم دادگاه استان مرکز را در همین مورد با استدلال به اینکه کیفر مقرر در ماده 165 قانون مجازات عمومی همان حداکثر است که در ماده 162 تعیین شده و به موجب ماده 45 مکرر تخفیف در کیفر فقط تا یک ربع جائز می باشد نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام »
« ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده »
« قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون»
« حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی»
« از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد»
« بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که »
« ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است »
« طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل »
« ماده 162 جائز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه»
« هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir