بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 19 - شماره 3398 مورخ 17/6/1337: تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم

عنوان : تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم طبق ماده 45 قانون مجازات
عمومی به عمل می آید.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه دوم و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع : تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و پنجم سابق دیوان عالی کشور در موضوع تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم اختلاف نظر داشته وآراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه پنجم دررأی شماره 1983-14/12/1328 درباره متهم به شروع به سرقت که پیش از دو سابقه محکومیت مؤثر داشته و با استناد به ماده45 مکرر قانون مجازات عمومی به یک سال حبس تأدیبی محکوم شده بوده ، بر اثرفرجام خواهی دادستان استان ،به استدلال این که کیفر مذکور در فقره سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی حبس با اعمال شاقه است وبا وجود علل مخففه بر طبق ماده 44 قانون مذکور کیفر متهم کمتر از دو سال حبس تأدیبی نخواهد بود،حکم فرجامخواسته را نقض نموده ولی شعبه دوم به شرح رأی شماره 1541-13/11/1325 درباره متهم به ترک انفاق که طبق قانون 214 قانون مجازات عمومی ورعایت تخفیف طبق ماده 45 همان قانون به سه ماه حبس تأدیبی محکوم شده بوده است،اعتراض دادستان استان مبنی براین که در مورد شق 3 ماده 25 قانون مجازات عمومی درصورت تخفیف باید طبق ماده 44 همان قانون اقدام بشود،وارد ندانسته،حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است .
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در »
« بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی طبق »
« ماده 45 مکرر قانون مذکور به عمل می آید. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir