بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 20 - شماره 3697 مورخ 6/7/1337: فرجام خواهی(عدم تسلیم به حکم ﭙژوهشی)

عنوان : عبارت ( پژوهش دارم) در ذیل دادنامه پژوهشی فرجام خواهی
تلقی می شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه دوم وهشتم دیوان عالی کشور
موضوع : فرجام خواهی (عدم تسلیم به حکم پژوهشی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور راجع به عبارت « پژوهش دارم» فرجام خواهان که در ذیل احکام پژوهشی یا عریضه های خود می نویسند و قبول یا رد فرجام خواهی آنان رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه دوم به موجب حکم شماره 1113-3/7/28 اشعار داشته: «عبارت (پژوهش دارم) در ذیل دادنامه پژوهشی حاکی از عدم تسلیم متهم به مفاد دادنامه و تقاضای رسیدگی از مرحله بالاتر بوده و بالنتیجه فرجام خواهی تلقی می شود» و رونده را به همین استدلال مورد رسیدگی قرار داده است ولی شعبه هشتم به موجب حکم شماره 378-17/2/36 عبارت فوق الذکر را فرجام خواهی ندانسته و عرض حال فرجامی را رد نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیر قابل»
« واخواهی دادگاه استان، عدم تسلیم شاکی به مفاد»
« آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی »
« دیوان کشور می باشد، بنابراین تقاضای شاکی »
«فرجام محسوب می شود و رأی شعبه دوم دیوان »
«عالی کشور از این جهت صحیح است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir