بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 23 - شماره 3703 مورخ 6/7/1337: حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم(صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : رسیدگی به اتهام حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مأمورین
دولتی در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم (صلاحیت
ذاتی دادگاه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به بزه حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم بزه مزبور را مشمول ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش ندانسته و بالنتیجه دادرسی ارتش را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به آن تشخیص داده و رأی فرجام خواسته را نقض کرده ولی شعبه هشتم در مورد مشابه که بین دادسرای شیراز و دادرسی ارتش اختلاف در صلاحیت حاصل شده صلاحیت دادگاه نظامی را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش »
« و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور »
« ناظربه (حمله و مقاوت نظامی در مقابل مأمورین»
« مسلح دولتی)می باشد نه(حمله ومقاومت اشخاص»
« عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی »
« پیش بینی شده است،بنابراین رأی شعبه نهم دیوان»
« عالی کشور از این جهت صحیح است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir