بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 27 - شماره 3222 مورخ 3/8/1338: حدود اختیارات وکیل تسخیری

عنوان : مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نگردیده می تواند
در تمام مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود عمل نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : حدود اختیارات وکیل تسخیری

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در مورد حدود اختیارات وکیل تسخیری اختلاف نظر داشته اند: شعبه هشتم عقیده داشته: وکیل تسخیری متهم در دادگاه بدوی حق پژوهش خواستن در دادگاه پژوهشی را ندارد ولی شعبه نهم اظهار نظر نموده: وکیل تسخیری در مرحله بدوی ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی »
« خوداستدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنابرتقاضای »
« متهم برای دفاع از اتهام به طورکلی است و انحصار »
« به مرحله بدوی نداردمادامی که عنوان وکالت ازوکیل»
« سلب نگردیده می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف»
« وکالتی خود رفتار نماید، بنابراین به نظر اکثریت رأی»
« شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir