بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 31 - شماره 231 مورخ 27/1/1339: ضابط دادگستری( مأموران جنگلبانی)

عنوان : داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مأمورین جنگلبانی مانع از
شکایت و دعوی خصوصی مأمورین سر جنگلداری و سازمان
جنگلبانی که مأمور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند
نخواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم وسوم دیوان عالی کشور
موضوع : ضابط دادگستری( مأموران جنگلبانی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم وسوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه مأموران جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری می باشند می توانند شاکی خصوصی باشند یا خیر رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده: مأمورین جنگلبانی از نظر اینکه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگلها مصوّب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند، نمی توانند شاکی خصوصی واقع شوند ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور در همین مورد رأی داده است که مأمورین جنگلبانی با توجه به ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق مأمور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاکی خصوصی را دارا هستند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیاروحقی را که »
« ماده7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مأمورین وصول»
« عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نماید و انجام »
« وظیفه بعضی ازمأمورین جنگلبانی به عنوان ضابط »
«دادگستری مانع ازشکایت ودعوی خصوصی مأمورین سر»
«جنگلداری وسازمان جنگلبانی که مأمور وصول درآمدهای»
«مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود، از این رو حکم »
« شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون »
«بوده است.این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه»
« قضائی مصوّب تیرماه 1328 لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir