بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 34 - شماره 1799 مورخ 9/4/1341: کیفیت ارجاع ﭙس از نقض رأی دادگاه نظامی به علت عدم صلاحیت

عنوان : پس از نقض رأی دادگاه نظامی به علت عدم صلاحیت پرونده باید
به مرجع صلاحیتدار ارجاع گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : کیفیت ارجاع پس از نقض رأی دادگاه نظامی به علت عدم صلاحیت

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور بعد از اظهار نظر بر عدم صلاحیت دادگاههای نظامی و صالح دانستن دادگاههای دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه هشتم بعد از نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی را به دادگاه دادگستری ارجاع کرده ولی شعبه دوم بعد از نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر نظامی ارجاع نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با احرازصلاحیت دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی »
« به پرونده های جزائی اعم از اینکه در دادرسی ارتش »
« مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور »
«که طبق آیین دادرسی وکیفرارتش بارعایت آیین دادرسی»
«کیفری اقدام می نمایدچون ماده 456 اصلاحی قانون آیین»
« دادرسی کیفری وضعاً مؤخر و وارد بر ماده 275 قانون»
« آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشدوتکلیف را راجع به »
«مواردعدم صلاحیت پس ازنقض وارجاع پرونده ورسیدگی»
« مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحاً تعیین می نماید، »
« بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشورمبنی بر احاله»
«امر به مقام صالح بعد ازنقض به اتفاق آراء ابرام می شود.»
« این رأی به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی»
« مصوّب تیرماه 1328برای دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir