بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 44 - شماره 125 مورخ 8/8/1347: مبدأ مهلت فرجام خواهی دادستان ارتش

عنوان : مبدأ مهلت شکایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدید نظر
ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدید نظر و پرونده مربوط به
دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : مبدأ مهلت فرجام خواهی دادستان ارتش از آراء دادگاههای تجدید
نظر

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم ونهم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش در مورد مبدأ مهلت فرجام خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدید نظر تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه دوم اظهار نظر کرده است : هر زمان که دادستان ارتش از صدور حکم دادگاه تجدید نظر مطلع شد همان موقع مبدأ مدت فرجام خواهی او محسوب خواهد شد ولی شعبه نهم مبدأ مهلت فرجام خواهی دادستان ارتش را تاریخ ابلاغ رأی به دادستان دادگاه تجدید نظر دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مبدأ مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش »
« از رأی دادگاه تجدید نظر که ضمن ماده 272 قانون »
« دادرسی و کیفر ارتش، ده روز از تاریخ اعلام رأی »
« ذکر گردیده، ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه »
« تجدید نظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در »
« غیر ایام تعطیل است زیرا:1- به موجب مواد 238»
« و 269و270 قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان »
« دادگاه تجدید نظر صادر کننده رأی اساساً فاقد اختیار »
« قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص »
« گردیده و اعلام رأی به شخصی که اختیار و تکلیفی »
« ازلحاظ تسلیم شدن نسبت به رأی ویا اقدام به شکایت »
« فرجامی ندارد منشاء اثر قانونی از جهت شروع مدت »
« شکایت نمی تواند باشد. 2- طبق قواعد کلی و عمومی »
« دادرسی که بموجب ماده 287 همان قانون در دادگاهها »
« و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون »
« دادرسی وکیفرارتش لازم الرعایه شناخته شده وهمچنین »
« برحسب مستنبط از مدلول ماده 237 قانون مذکور که »
« میگوید ترتیب رسیدگی وصدورحکم دردیوان تجدید نظر »
« همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدائی دردیوان حرب»
«پیش بینی شده مگراینکه صریحاً تکلیف دیگری مقررگردیده»
«باشد،بطور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدائی یعنی دیوان»
« حرب در مرحله تجدید نظر هم لازم الرعایه خواهد بود و از»
« جمله درمورد قواعدابلاغ واعلام یاعدم اعلام رأی به دادستان»
« ارتش به لحاظ سکوت مواد قانونی مربوط به دادرسی مرحله»
« تجدید نظر باید رعایت شود. 3- بموجب ماده 3 قانون دادرسی»
« و کیفر ارتش دادستان ارتش، در اداره دادرسی ارتش انجام »
« وظیفه می نماید و طبق ماده 18 همان قانون تمام رأی های »
« دیوانهای حرب متشکل در قسمت های پایتخت و استان ها و »
« شهرستان ها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره »
« دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رأی های دادگاههای »
« مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم »
« وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستان ارتش »
« بر طبق ماده 16 قانون مذکور باید رفتار شود و بموجب ماده »
« 16 مزبور در مواردی که دادستان های دیوان حرب متشکل »
« در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم»
« از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدید نظر»
« است در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار »
« عقیده واقدامی ننموده باشنددادستان ارتش می تواندپس ازملاحظه»
« پرونده هرگاه حکم راقابل تجدید نظرتشخیص بدهددرظرف مدتی»
« که قانوناً برای تجدید نظر مقرر می باشد از آن حکم درخواست »
« تجدید نظر نماید و بموجب تبصره همان ماده شروع مدت برای »
« درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از »
« وصول حکم دیوان حرب به داستانی ارتش محسوب میشود وایام »
« تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول »
« ماده 16 قانون دارسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آراء »
« صادره از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آراء و پرونده های»
« مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدأ مدت شکایت»
« فرجامی دادستان ارتش بدون منظورداشتن ایام تعطیل مصادف باروز»
« وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد. بموجب قانون وحدت»
« رویه قضائی مصوّب تیرماه 28 این رأی که به منظور ایجاد صدور »
« یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین »
« گردیده لازم الاتباع خواهد بود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir