بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 49 - شماره 228 مورخ 20/8/1349: افتراء (مبدء مرور زمان)

عنوان : مبدأ مرور زمان جرم افتراء از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و
ثبوت کذب شکایت شاکی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : افتراء (مبدأ مرور زمان)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم وهشتم دیوان عالی کشور در مورد مبدأ مرور زمان جرم افترا آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم رأی داده است که مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به متهم شروع می شود ولی شعبه هشتم رأی داده است که مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی مفتری است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون تحقق بزه افتراء در صورت اسناد صریح جرمی »
« ازطرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احرازکذب»
« تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضائی است»
« که بااین وصف اسناد دهنده مفتری محسوب وبه مجازات»
« مقرر در قانون محکوم می شود، بنابراین شروع مرور »
« زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات »
« اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام »
« شکایت واسناد بزه،لذارأی شعبه هشت دیوان عالی کشور»
« نتیجتاً صحیح ومنطبق باموازین قانونی است.این رأی طبق»
« قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی»
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir