بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 59 - شماره 17/53 مورخ 15/3/1353: قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی(نوع جرم)

( پرونده ردیف 17/53 )
عنوان : مجازات قطع نهال جنگلی تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001
ریال به بالا کیفر جنحه ای است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای استان گیلان و خوزستان
موضوع : قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی ( نوع جرم )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دادگاه استان گیلان و شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان در مورد نوع مجازات قطع نهال جنگلی، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول دادگاه استان گیلان مجازات قطع نهال جنگلی را خلافی تشخیص داده و رأی دادگاه نخستین را در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی ندانسته و قرار رد درخواست پژوهشی را صادر کرده است ولی شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان مجازات بزه مزبور را جنحه ای دانسته و به پژوهش خواهی از رأی دادگاه نخستین رسیدگی کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 13 قانون جزای عمومی مصوّب خرداد ماه»
« 1352درمقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید:»
« (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس»
« واحد یامبنای خاص قانونی احتساب می گردد)وچون»
« جزای نقدی نسبی که به موجب ماده 42 اصلاحی »
« مصوّب 20فروردین 48قانون حفاظت وبهره برداری»
« از جنگلها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و»
« یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ»
« حداکثر 50ریال هرنهال می باشد و به موجب مواد 9»
« و12 قانون جزا مصوّب خرداد 1352، مطلق جزای»
« نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001»
« ریال به بالاکیفرجنحه ای شناخته شده اعم ازاینکه»
« جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت، ملاک»
« تشخیص خلافی وجنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه»
« کن کردن ویا سوزاندن نهال جنگلی درموردهرجرم»
« علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ »
« جزای نقدی نسبی خواهد بود که براساس حداکثر50»
« ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح درماده»
« 42 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها»
« و مراتع ازطرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. این »
« رأی به موجب ماده 3الحاقی به آئین دادرسی کیفری و»
« درحد پیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوّب»
« تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir