بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 60 - شماره 26 مورخ 15/3/1353: تخفیف مجازات(اقامت اجباری)

عنوان : تخفیف مجازات شش ماه اقامت اجباری مذکور در تبصره ذیل ماده
173قانون مجازات عمومی با استناد به مواد 16و46 همان
قانون صحیح نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه استان مرکز
موضوع : تخفیف مجازات ( اقامت اجباری )

خلاصه گزارش پرونده

شعب نهم و شانزدهم دادگاه استان مرکز با استنباط از ماده16 قانون مجازات عمومی در مورد تخفیف مجازات اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی ماده 173 همان قانون به کمتر از شش ماه، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم مجازات شش ماه اقامت اجباری مقرر در رأی نخستین را با استفاده از ماده 16 قانون مزبور به یک ماه تقلیل داده ولی شعبه شانزدهم اظهار عقیده کرده است که مجازات اقامت اجباری مذکور در تبصره اصلاحی ماده 173 قانون مجازات عمومی قابل تخفیف نیست.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به مدلول ماده 49 اصلاحی قانون مجازات »
« عمومی مصوّب خرداد ماه 52که درآن ترتیب تخفیف»
« درمجازاتهامعلوم گردیده ذکری ازتخفیف مجازات اقامت»
« اجباری نشده وماده 16قانون مزبور که به صورت سابق»
« تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است »
« تأثیردر مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون »
« مجازات عمومی ندارد، لذا رأی شماره 1166-13/8/52»
« شعبه 16دادگاه استان به اتفاق آراء مرجع شناخته می شود.»
« این رأی طبق ماده 3 ازمواد اضافی به قانون آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir