بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 61 - شماره 34 مورخ 29/3/1353: صدور چک از حساب مسدود و انطباق آن با قانون

عنوان : چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده
3 قانون صدور چک مصوّب سال 1344 خارج نیست.
علت طرح : اختلاف نظر شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : صدور چک از حساب مسدود و انطباق آن با قانون

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در موردی که چک از حساب مسدود صادر شده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم رأی فرجام خواسته که صدور چک از حساب مسدود را با ماده 238 قانون مجازات عمومی منطبق دانسته و به استناد آن رأی بر محکومیت متهم صادر کرده ابرام نموده است ولی شعبه دوم موضوع را مشمول قانون صدور چک مصوّب سال 1344 دانسته و با توجه به گذشت شاکیان رأی فرجام خواسته را نقض و تعقیب متهم را موقوف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چکی که ازحساب مسدود صادرشده است موضوعاً»
« از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوّب خرداد »
« 1344خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور»
« چک بلامحل اعم است ازاینکه معادل وجه چک صادر»
« کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته »
« وبا چک از حساب مسدود صادر شده ویا چک به عللی»
« دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضاء قابل »
« پرداخت نباشد،بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور»
« در این زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است. این»
« رأی بموجب قانون وحدت رویه مصوّب سال 1328برای»
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir