بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 62 - شماره 35 مورخ 29/3/1353: تجاوز به منابع ملی(شرط تعقیب جزائی)

عنوان : در مورد ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که
مقررات ماده 56 همان قانون اجرا شده باشد.
علت طرح : اختلاف نظر شعب دادگاه استان خوزستان
موضوع : تجاوز به منابع ملی ( شرط تعقیب جزائی )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دادگاه استان خوزستان در مورد ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب سال 1348، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب اول و دوم تجاوز به منابع ملی را قبل از اجرای ماده 56 قانون مرقوم قابل تعقیب ندانسته و قرار منع تعقیب متهم را که بازپرس صادر و دادسرای شهرستان با آن موافقت کرده استوار نموده اند. ولی شعبه چهرم با استنباط از ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مصوّب سال 1341 اعمال ماده 56 قانون مذکور را لازم ندانسته و قرار منع تعقیب متهم را فسخ کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1»
« قانون ملی شدن جنگلها مصوّب سال 41 و ماده »
« 55 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها مصوّب»
« سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده56»
« تخریب جنگل( تجاوز به منابع ملی شده) را قابل »
« تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق »
« نمی دهد زیرامطابق صریح ماده56 قانون حفاظت و»
« بهره برداری ازجنگلها مصوّب سال1348تشخیص»
« منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و»
« ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین»
« پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی»
« به اعتراضات وارد معین گردیده است، بنابراین در »
« مورد ماده 55 مرقوم تعقیب جزائی درصورتی مجاز»
« خواهد بود که مقررات ماده 56ازحیث تشخیص منابع»
« ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی»
« دیوان عالی کشورتصمیم شعبه اول ودوم دادگاه استان »
« ششم که اجرای ماده 56را لازم دانسته اند صحیح میداند»
« این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی »
« کیفری باید از طرف دادگاهها در مورد مشابه پیروی »
« شود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir