بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 81 - شماره 34 مورخ 30/8/1360: ترک انفاق زن و فرزند(تعدد جرم)

عنوان : ترک انفاق زن و فرزند فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده
31 قانون مجازات عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم وهشتم دیوان عالی کشور
موضوع : ترک انفاق زن وفرزند (تعدد جرم)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه ترک انفاق شوهر نسبت به زن و فرزندان صغیری که با او به سر می برند مشمول تعدد مادی است یا معنوی، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم رأی محکومیت فرجامخواه را که با رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی صادر شده ابرام کرده ولی شعبه دوم موضوع را بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم و مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی دانسته و رأی محکومیت فرجامخواه را که با رعایت ماده 32 آن قانون صادر شده نقض نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه اینکه نفقه زن واولاد واجب النفقه که »
« زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون »
« تفکیک سهم هریک ازآنان پرداخته می شود، »
« ترک انفاق زن وفرزند ازناحیه شوهردرچنین »
« حالت ترک فعل واحد محسوب ومستلزم رعایت»
« ماده31قانون مجازات عمومی است وآثارونتایج»
« متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوطه»
« به تعددجرم نخواهد بود،بنابراین رأی شعبه دوم»
« دیوان عالی کشورکه برمبنای این نظرصادرشده»
« صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رأی»
« بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه»
« مصوّب سال 1328 درموارد مشابه برای شعب »
« دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir