بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 83 - شماره 37 مورخ 23/9/1360: صلاحیت دادگاه صلح مستقل در جرائم امور صنفی

عنوان : دادگاه بخش مستقل برای رسیدگی به جرائم جنحه ای تخلف از
مقررات قانون نظام صنفی صالح نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح مستقل ( جرائم و تخلفات مندرج در لایحه
قانونی نظام صنفی مصوّب 13/4/59 )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در خصوص صلاحیت دادگاه بخش مستقل برای رسیدگی به جرائم امور صنفی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم در مقام رسیدگی به حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه شهرستان مراغه و دادگاه بخش مستقل بناب صلاحیت دادگاه شهرستان مراغه را تأیید نموده، لکن شعبه دوم در مورد مشابه با تأیید صلاحیت دادگاه بخش بناب حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی »
« نظام صنفی مصوّب 13/4/1359 این است »
« که درمورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه »
« قانونی مذکوروآئین نامه های اجرائی آن طبق »
« قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم »
« جنحه ای دردادگاههای عمومی وبه امورخلافی»
« دردادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64»
« مذکوروتبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم»
« جنحه ای دردادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود.»
« مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاههای»
« نظام صنفی وعفومتخلفین ازمقررات قانون نظام»
« صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام »
« صنفی صریحاً به دادگاههای جنحه محول گردیده »
« است،بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان »
« شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش »
«مستقل دررسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات»
« نظام صنفی اظهار نظر کرده است، موجه و منطبق با »
« قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 3 از مواد»
« اضافه شده به آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir