بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

ارسال پرسش حقوقی شما

3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

الغای حکمی که اجراییه صادر و اجرا شده است

پرسش: واهان (خریدار)دادخواست الزام خوانده (فروشنده)به تنظیم سندرسمی غیرمنقول _خوانده دادخواست تقابل فسخ مبایعه نامه_دادنامه بدوی حکم به انتقال سند و رد تقابل_باتجدیدنظرخواهی خوانده اصلی دادگاه حکم بدوی (انتقال سندبنام خریدار)را نقض و حکم به فسخ مبایعه نامه صادرمینماید.از آنجا که ملک درتصرف خواهان اصلی(خریدار)بوده " فروشنده باستناد حکم فسخ وسندمورد معامله "حکم خلع یدخریدار گرفته وحکم خلع ید اجرا میگردد. سپس خواهان اصلی (خریدار)تقاضای خلاف بین شرع نسبت به حکم فسخ مینمایدکه باموافقت ریاست محترم قوه قضاییه به شعبه هم عرض ارجاع وحکم بدوی الزام به تنظیم سندتایید وحکم فسخ نقض میگردد.(سندتوسط دادگاه بنام خریدارمنتقل میگردد) سوال:حکم خلع ید که براساس حکم (فسخ) منقوض صادرشده واجرا شده "بلااثر" میباشد یا خیر؟
پاسخ: باسلام
اجرائیه صادره حکم منقوض وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به حالت قبل از اجراء اعاده میشود و نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست
ماده 39 قانون اجرای احکام - هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.


تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
2008-2020, Programmer: 9px.ir
www.law-ir.ir