بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام
+ آراء وحدت رویه جزایی
ردیف 1 - شماره 2598 مورخ 27/7/1330: جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی( صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 2 - شماره 3307 مورخ 12/8/1330: جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور( صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 3 - شماره 938 مورخ 19/3/1331: درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت
ردیف 4 - شماره 167 مورخ 3/2/1334: رانندگی کایون با ﭙروانه درجه دو
ردیف 5 - شماره 3498 مورخ 5/9/1335: جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 6 - شماره 3837 مورخ 10/10/1335: نزدیک ترین دادگاه(ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی)
ردیف 7 - شماره 3841 مورخ 11/10/1335: صلاحیت دیوان کیفر
ردیف 8 - شماره 3973 مورخ 25/10/1335: رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم (قابلیت فرجام)
ردیف 9 - شماره 3976 مورخ 25/10/1335: مداخله وکیل در دادرسی
ردیف 10 - شماره 1136 مورخ 4/3/1336: تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی
ردیف 11 - شماره 1188 مورخ 30/3/1336: استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل
ردیف 12 - شماره 1189 مورخ 30/3/1336: هتک ناموس
ردیف 13 - شماره 1683 مورخ 24/4/1336: قتل غیر عمدی با دوچرخه
ردیف 14 - شماره 3623 مورخ 18/8/1336: درخواست فرجام ماهوی دادستان کل کشور
ردیف 15 - شماره 4668 مورخ 27/9/1336: آلت قتاله
ردیف 16 - شماره 230 مورخ 27/1/1337: نگهداری و حمل سوخته تریاک
ردیف 17 - شماره 1079 مورخ 30/2/1337: علل نقض حکم
ردیف 18 - شماره 1521 مورخ 19/3/1337: نگهداری اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و استعمال شیره
ردیف 19 - شماره 3398 مورخ 17/6/1337: تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم
ردیف 20 - شماره 3697 مورخ 6/7/1337: فرجام خواهی(عدم تسلیم به حکم ﭙژوهشی)
ردیف 21 - شماره 3700 مورخ 6/7/1337: اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب
ردیف 22 - شماره 3701 مورخ 6/7/1337: رانندگی با تراکتور بدون ﭙروانه
ردیف 23 - شماره 3703 مورخ 6/7/1337: حمله و مقاومت اشخاص عادی در قبال مأموران ژاندارم(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 24 - شماره 9994 مورخ 30/1/1338: توقف اجباری(مجازات تکمیلی)
ردیف 25 - شماره 1797 مورخ 28/4/1338: اختلاس
ردیف 26 - شماره 2589 مورخ 1/7/1338: خسارت تأخیر تأدیه
ردیف 27 - شماره 3222 مورخ 3/8/1338: حدود اختیارات وکیل تسخیری
ردیف 28 - شماره 4253 مورخ 13/9/1338: ثبت ملک غیر(مبدأ مرور زمان)
ردیف 29 - شماره 4391 مورخ 17/9/1338: چک بی محل(مسئولیت کیفری صادرکننده)
ردیف 30 - شماره 5071 مورخ 9/10/1338: جرائم عمومی افسران و افراد ارتش( صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 31 - شماره 231 مورخ 27/1/1339: ضابط دادگستری( مأموران جنگلبانی)
ردیف 32 - شماره 1929 مورخ 20/4/1339: تهیه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد(مجازات)
ردیف 33 - شماره 3067 مورخ 13/7/1339: قاچاق طلا(تحقق جرم)
ردیف 34 - شماره 1799 مورخ 9/4/1341: کیفیت ارجاع ﭙس از نقض رأی دادگاه نظامی به علت عدم صلاحیت
ردیف 35 - شماره 4212 مورخ 27/10/1341: چک بی محل( ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی در زندان)
ردیف 36 - شماره 4730 مورخ 30/11/1341: فرجام خواهی دادستان از رأی دادگاه جنایی
ردیف 37 - شماره 6250 مورخ 27/12/1342: چک بی محل( کیفیت ابلاغ اظهارنامه)
ردیف 38 - شماره 2902 مورخ 28/7/1344: سرقت مسلحانه( صلاحیت دادگاه عمومی)
ردیف 39 - شماره 4717 مورخ 29/10/1344: نگهداری مواد مخدر و انطباق آن با قانون
ردیف 40 - شماره (ر)221 مورخ 6/2/1346: سرقت مسلحانه(صلاحیت دادرسی ارتش)
ردیف 41 - شماره (ر)221 مورخ 10/3/1346: قانون حاکم بر جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مواد مخدر وقوع یافته است.
ردیف 42 - شماره (ر)221 مورخ 15/6/1346: مرجع رسیدگی به ﭙرونده های دیوان کیفر کارکنان دولت بعد از نقض رأی
ردیف 43 - شماره 69 مورخ 15/9/1346: قرار عدم صلاحیت موضوع بند 2 ماده 14 قانون مربوط به تشکیل محاکم جنایی
ردیف 44 - شماره 125 مورخ 8/8/1347: مبدأ مهلت فرجام خواهی دادستان ارتش
ردیف 45 - شماره 131 مورخ 29/8/1347: اخفاء مواد مخدر(مجازات)
ردیف 46 - شماره 169 مورخ 28/3/1348: صلاحیت دادگاه جنایی(رسیدگی ﭙژوهشی)
ردیف 47 - شماره 203 مورخ 20/12/1348: تعلیق مجازات( محرومیت از حق رانندگی)
ردیف 48 - شماره 227 مورخ 13/8/1349: قاچاق(بازداشت بدل از جریمه)
ردیف 49 - شماره 228 مورخ 20/8/1349: افتراء (مبدء مرور زمان)
ردیف 50 - شماره 232 مورخ 18/9/1349: دعوی اعسار از ضرر و زیان ناشی از جرم
ردیف 51 - شماره 233 مورخ 2/10/1349: رانندگی بدون ﭙروانه (رانندگی تاکسی با گواهینامه شخصی)
ردیف 52 - شماره 14 مورخ 17/3/1351: وارد کردن حشیش و انطباق آن با قانون
ردیف 53 - شماره 23 مورخ 7/4/1351: احکام ضرر و زیان ناشی از جرم(قابلیت فرجام)
ردیف 54 - شماره 43 مورخ 10/8/1351: معامله معارض
ردیف 55 - شماره 70 مورخ 16/12/1351: حمل واخفاء شیره تریاک و انطباق آن با قانون
ردیف 56 - شماره 33 مورخ 30/3/1352: صلاحیت(مناط صلاحیت)
ردیف 57 - شماره 56 مورخ 25/7/1352: دعوی مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم منازعه
ردیف 58 - شماره 81 مورخ 3/11/1352: مبدأ مهلت مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ردیف 59 - شماره 17/53 مورخ 15/3/1353: قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی(نوع جرم)
ردیف 60 - شماره 26 مورخ 15/3/1353: تخفیف مجازات(اقامت اجباری)
ردیف 61 - شماره 34 مورخ 29/3/1353: صدور چک از حساب مسدود و انطباق آن با قانون
ردیف 62 - شماره 35 مورخ 29/3/1353: تجاوز به منابع ملی(شرط تعقیب جزائی)
ردیف 63 - شماره 106 مورخ 16/11/1353: مواد 4و11 قانون تشدید مجازات رانندگان
ردیف 64 - شماره 14 مورخ 29/2/1354: قرار منع تعقیب صادرشده از دادگاه اطفال
ردیف 65 - شماره 17 مورخ 12/3/1354: کیفیت تشکیل دادگاه جنحه برای رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال
ردیف 66 - شماره 24 مورخ 16/7/1354: ایراد ضرب منتهی به شکستگی یک دندان
ردیف 67 - شماره 46 مورخ 13/12/1354: ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی
ردیف 68 - شماره 10 مورخ 21/7/1355: قطع اشجار مشترک وسیله یکی از شرکاء
ردیف 69 - شماره 25 مورخ 20/11/1355: تکرار جرم
ردیف 70 - شماره 51 مورخ 10/7/1356: تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی
ردیف 71 - شماره 115 مورخ 8/12/1356: تعطیل واحد صنفی بدون ﭙروانه
ردیف 72 - شماره (ر) 23 مورخ 17/11/1358: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی
ردیف 73 - شماره 51 مورخ 17/11/1358: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی
ردیف 74 - شماره 58/25 مورخ 1/2/1359: لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه های نظامی
ردیف 75 - شماره (ر)58/4 مورخ 20/10/1359: ابقاء قرار تأمین
ردیف 76 - شماره (ر)34 مورخ 2/12/1359: بند(ب) ماده 32 قانون مجازات عمومی
ردیف 77 - شماره 59/24 مورخ 9/12/1359: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی
ردیف 78 - شماره 59/25 مورخ 9/12/1359: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی
ردیف 79 - شماره 2 مورخ 29/1/1360: مسئولیت مدنی صغیر
ردیف 80 - شماره 19 مورخ 30/3/1360: تخفیف مجازات
ردیف 81 - شماره 34 مورخ 30/8/1360: ترک انفاق زن و فرزند(تعدد جرم)
ردیف 82 - شماره 35 مورخ 10/9/1360: تعدد جرم اطفال بزهکار
ردیف 83 - شماره 37 مورخ 23/9/1360: صلاحیت دادگاه صلح مستقل در جرائم امور صنفی
ردیف 84 - شماره 39 مورخ 12/11/1360: قانون شکار و صید
ردیف 85 - شماره 5 مورخ 13/12/1361: قاچاق اجناس دخانیه
ردیف 86 - شماره 14 مورخ 28/9/1361: اعتیاد به مواد مخدر(شرط تعقیب کیفری)
ردیف 87 - شماره 22 مورخ 11/10/1361: قاچاق کالا
ردیف 88 - شماره 29 مورخ 30/11/1361: نگهداری و دادو ستد با اوزان و مقیاس های تقلبی
ردیف 89 - شماره 31 مورخ 16/12/1361: ماده 10 قانون صدور چک
ردیف 90 - شماره 32 مورخ 16/12/1361: ایراد جرح با کارد
ردیف 91 - شماره 10 مورخ 23/3/1362: ضرر و زیان ناشی از جرم
ردیف 92 - شماره 12 مورخ 13/4/1362: جرم شکستن استخوان(صلاحیت دادگاه)
ردیف 93 - شماره 13 مورخ 6/7/1362: قتل خطئی
ردیف 94 - شماره 24 مورخ 21/10/1362: قتل خطائی و شبه عمد(تعیین ارزش دیه)
ردیف 95 - شماره 25 مورخ 5/11/1362: جرم مقامات موضوع ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 1358(صلاحیت دادگاه)
ردیف 96 - شماره 5 مورخ 19/2/1363: چک بی محل(رسیدگی غیابی)
ردیف 97 - شماره 13 مورخ 6/4/1363: جرم شکستن استخان(صلاحیت دادگاه)
ردیف 98 - شماره 14 مورخ 13/4/1363: تفسیر رأی وحدت رویه شماره 12-13/4/1362
ردیف 99 - شماره 15 مورخ 28/6/1363: ضرورت دخالت وکیل در دادگاه کیفری 1
ردیف 100 - شماره 17 مورخ 11/7/1363: قاچاق اسلحه(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 101 - شماره 22 مورخ 30/7/1363: صلاحیت(مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب)
ردیف 102 - شماره 34 مورخ 12/9/1363: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی
ردیف 103 - شماره 40 مورخ 26/9/1363: دیه شکستگی استخوان بینی
ردیف 104 - شماره 44 مورخ 10/10/1363: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی
ردیف 105 - شماره 52 مورخ 1/11/1363: جرم کلاه برداری(تأثیر گذشت شاکی)
ردیف 106 - شماره 54 مورخ 8/11/1363: دیه
ردیف 107 - شماره 6 مورخ 23/2/1364: جرائم اطفال(صلاحیت دادگاه)
ردیف 108 - شماره 9 مورخ 30/2/1364: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی
ردیف 109 - شماره 11 مورخ 20/3/1364: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی که قبل از قانون تعریزات وقوع یافته(مجازات)
ردیف 110 - شماره 12 مورخ 20/3/1364: جرم اهانت به مأمور دولت به مناسبت انجام وظیفه
ردیف 111 - شماره 26 مورخ 5/9/1364: صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرم اهانت و فحاشی
ردیف 112 - شماره 27 مورخ 12/9/1364: حکم کیفری ﭙرداخت دیه موضوع ماده 42 قانون حدود و قصاص
ردیف 113 - شماره 29 مورخ 26/9/1364: قاچاق سیگار تولید داخلی
ردیف 114 - شماره 32 مورخ 29/11/1364: فرجام خواهی از رأی دادگاه کیفری2
ردیف 115 - شماره 1 مورخ 2/2/1365: جرم ایراد جرح با چاقو(مجازات)
ردیف 116 - شماره 18 مورخ 1/7/1365: آراء قابل فرجام
ردیف 117 - شماره 31 مورخ 20/8/1365: قصاص
ردیف 118 - شماره 32 مورخ 20/8/1365: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی بدون داشتن ﭙروانه رانندگی(نوع قتل)
ردیف 119 - شماره 36 مورخ 20/9/1365: جرم گران فروشی(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 120 - شماره 45 مورخ 25/10/1365: ماده 6 قانون مجازات اسلامی
ردیف 121 - شماره 46 مورخ 25/10/1365: صلاحیت(مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های شهرستان حوزه یک استان)
ردیف 122 - شماره 501 مورخ 20/1/1366: رأی وحدت رویه شماره 15-28/6/1363
ردیف 123 - شماره 509 مورخ 4/3/1367: جرم اختلاس(ملاک صلاحیت دادگاه)
ردیف 124 - شماره 514 مورخ 30/9/1367: ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
ردیف 125 - شماره 517 مورخ 18/11/1367: رد دادرس
ردیف 126 - شماره 521 مورخ 9/12/1367: جرائم مخل امنیت داخلی کشور(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 127 - شماره 522 مورخ 23/12/1367: نحوه اعلام نظر دادگاه کیفری 1 درمورد جرم قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی
ردیف 128 - شماره 523 مورخ 23/12/1367: تغییر نوع دیه بعد از صدور حکم
ردیف 129 - شماره 524 مورخ 29/1/1368: جهات رد دادرس در امور جزائی
ردیف 130 - شماره 525 مورخ 29/1/1368: ترک انفاق زوجه
ردیف 131 - شماره 526 مورخ 19/2/1368: تجدید نظر از آراء دادگاه ها
ردیف 132 - شماره 528 مورخ 2/8/1368: تجدید نظر خواهی دادستان
ردیف 133 - شماره 529 مورخ 2/8/1368: قرار اناطه
ردیف 134 - شماره 530 مورخ 1/12/1368: سرقت
ردیف 135 - شماره 533 مورخ 21/12/1368: شکستگی استخوان(صلاحیت دادگاه)
ردیف 136 - شماره 535 مورخ 3/7/1369: صلاحیت دادگاه کیفری 1
ردیف 137 - شماره 538 مورخ 1/8/1369: اعاده دادرسی
ردیف 138 - شماره 539 مورخ 1/8/1369: رأی دادگاه کیفری 2 بر تأیید قرار منع تعقیب(مرجع تجدید نظر)
ردیف 139 - شماره 540 مورخ 29/8/1369: مجازات جرائم رانندگی
ردیف 140 - شماره 541 مورخ 4/10/1369: جرائم مخل نظم جامعه و امنیت عمومی(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 141 - شماره 547 مورخ 7/12/1369: خیانت در امانت(تکلیف بازﭙرس محل تحویل کالا)
ردیف 142 - شماره 548 مورخ 7/12/1369: جرم عمدی منتهی به نقص عضو(صلاحیت دادگاه)
ردیف 143 - شماره 549 مورخ 21/12/1369: صلاحیت دادگاه(جرم واحد)
ردیف 144 - شماره 550 مورخ 21/12/1369: مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم شهردار غیر مرکز شهرستان
ردیف 145 - شماره 554 مورخ 10/2/1370: صلاحیت دادگاه کیفری 2
ردیف 146 - شماره 562 مورخ 28/3/1370: درخواست تجدید نظر اولیاء دم مقتول از حکم محکومیت متهم به ﭙرداخت دیه
ردیف 147 - شماره 563 مورخ 28/3/1370: مطالبه دیه از ورثه راننده متخلف(صلاحیت دادگاه)
ردیف 148 - شماره 564 مورخ 18/4/1370: مرجع رسیدگی ﭙس از نقض حکم
ردیف 149 - شماره 566 مورخ 2/7/1370: ماده 463 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1352
ردیف 150 - شماره 567 مورخ 19/9/1370: نحوه اعمال ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها
ردیف 151 - شماره 571 مورخ 1/11/1370: جرم ارتشاء(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 152 - شماره 572 مورخ 1/11/1370: نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
ردیف 153 - شماره 573 مورخ 1/11/1370: جرائم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 154 - شماره 574 مورخ 21/7/1371: ماده 139 قانون تعزیرات
ردیف 155 - شماره 578 مورخ 28/7/1371: مرجع رسیدگی ﭙس از نقض قرار
ردیف 156 - شماره 580 مورخ 27/11/1371: رأی دادگاه کیفری 1 که ﭙس از نقض رأی دادگاه کیفری 2 به جهت عدم صلاحیت، انشاء شده است.
ردیف 157 - شماره 582 مورخ 2/12/1371: ضرر و زیان ناشی از جرم(لزوم تقدیم دادخواست)
ردیف 158 - شماره 583 مورخ 6/7/1372: صلاحیت(دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات)
ردیف 159 - شماره 584 مورخ 13/7/1372: تخلف از ﭙیمان ارزی(قابل اعمال نبودن ماده 48 قانون مجازات عمومی)
ردیف 160 - شماره 586 مورخ 11/8/1372: نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به ﭙرونده های ناتمام ماده35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2
ردیف 161 - شماره 587 مورخ 14/10/1372: قاچاق(تخفیف مجازات)
ردیف 162 - شماره 588 مورخ 14/10/1372: مرجع تعقیب و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی
ردیف 163 - شماره 590 مورخ 5/11/1372: مجازات بازدارنده(تتمیم مجازات)
ردیف 164 - شماره 591 مورخ 16/1/1373: خیانت در امانت(جنبه عمومی جرم)
ردیف 165 - شماره 594 مورخ 1/9/1373: جرم انتقال مال غیر(مجازات)
ردیف 166 - شماره 595 مورخ 9/12/1373: قاچاق مشروبات الکلی(مجازات)
ردیف 167 - شماره 598 مورخ 12/2/1374: تجدیدنظر خواهی وکیل تسخیری
ردیف 168 - شماره 600 مورخ 4/7/1374: صلاحیت دیوان عالی کشور(رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به قتل عمدی)
ردیف 169 - شماره 606 مورخ 1/3/1375: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 170 - شماره 608 مورخ 27/6/1375: چک بی محل(تعدد جرم)
ردیف 171 - شماره 613 مورخ 18/10/1375: مصادیق محکوم علیه
ردیف 172 - شماره 614 مورخ 30/11/1375: صلاحیت دیوان عالی کشور(رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط)
ردیف 173 - شماره 616 مورخ 6/3/1376: 1. تخلف از ﭙیمان ارزی 2. ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوّب سال 1372
ردیف 174 - شماره 619 مورخ 6/8/1376: دیه شکستگی استخوان منتهی به نقص عضو
ردیف 175 - شماره 621 مورخ 4/9/1376: صلاحیت دیوان عالی کشور(رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل)
ردیف 176 - شماره 622 مورخ 21/11/1376: بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ردیف 177 - شماره 624 مورخ 18/1/1377: استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل
ردیف 178 - شماره 625 مورخ 8/2/1377: ضبط اموال و ادوات جرم به تبع امر جزائی و به حکم قانون(مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر)
ردیف 179 - شماره 628 مورخ 31/6/1377: کلاهبرداری(حداقل مجازات)
ردیف 180 - شماره 630 مورخ 6/11/1377: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 181 - شماره 631 مورخ 24/1/1378: تعدد جرم(مرجع تجدیدنظر حکم تصحیحی)
ردیف 182 - شماره 632 مورخ 14/2/1378: صید غیر مجاز ماهیان خاویاری (صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 183 - شماره 633 مورخ 14/2/1378: ترک انفاق(مسئولیت جزائی زوج)
ردیف 184 - شماره 634 مورخ 18/3/1378: قرار منع تعقیب(قابلیت اعتراض)
ردیف 185 - شماره 635 مورخ 8/4/1378: شروع به جرم سرقت
ردیف 186 - شماره 637 مورخ 2/6/1378: قرار بازداشت موقت(قابلیت اعتراض)
ردیف 187 - شماره 638 مورخ 9/6/1378: تعدد معنوی
ردیف 188 - شماره 639 مورخ 11/8/1378: آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ردیف 189 - شماره 640 مورخ 18/8/1378: قرار اناطه(قابلیت اعتراض)
ردیف 190 - شماره 641 مورخ 25/8/1378: چک بی محل(شرایط تعقیب کیفری)
ردیف 191 - شماره 642 مورخ 9/9/1378: مجازات حبس کمتر از 91 روز
ردیف 192 - شماره 644 مورخ 23/9/1378: جرم نگهداری ترقه(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 193 - شماره 645 مورخ 23/9/1378: نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل
ردیف 194 - شماره 648 مورخ 26/11/1378: ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ردیف 195 - شماره 649 مورخ 5/7/1379: دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم
ردیف 196 - شماره 651 مورخ 3/8/1379: صلاحیت دادگاه اطفال
ردیف 197 - شماره 653 مورخ 3/7/1380: اختیارات دادیار دادسرای نظامی
ردیف 198 - شماره 654 مورخ 10/7/1380: احتساب ایام بازداشت قبلی در محکومیت جزای نقدی
ردیف 199 - شماره 656 مورخ 23/11/1380: آیین دادرسی دادگاه های نظامی
ردیف 200 - شماره 657 مورخ 14/12/1380: مسئولیت کفیل در صورت اجرای حکم
ردیف 201 - شماره 659 مورخ 7/3/1381: جرم تصرف عدوانی(مستمر بودن جرم)
ردیف 202 - شماره 661 مورخ 22/7/1382: ماده 16 قانون اصلاح ﭙاره ای از قوانین دادگستری
ردیف 203 - شماره 664 مورخ 30/10/1382: جرائم مربوطه به مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 204 - شماره 667 مورخ 23/4/1383: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 205 - شماره 669 مورخ 21/7/1383: چک بی محل«سیبا» (صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 206 - شماره 671 مورخ 17/9/1383: الغای قرار تعلیق اجرای مجازات
ردیف 207 - شماره 673 مورخ 6/11/1383: جرح عمدی(مجازات)
ردیف 208 - شماره 674 مورخ 30/1/1384: اعلام اشتباه نسبت به حکم کیفری از سوی معاون قضائی دادگستری استان
ردیف 209 - شماره 676 مورخ 10/3/1384: قاچاق کالا(صلاحیت دادگاه)
ردیف 210 - شماره 677 مورخ 14/4/1384: جرم ارتشاء(نوع مجازات)
ردیف 211 - شماره 678 مورخ 28/4/1384: جرم تخلف از مقررات ارزی(نوع مجازات)
ردیف 212 - شماره 679 مورخ 18/5/1384: اختیارات دادستان(صدور دستور اخذ وجه الکفاله)
ردیف 213 - شماره 680 مورخ 25/5/1384: وثیقه سبرده شده برای آزادی محکوم علیه زندانی
ردیف 214 - شماره 682 مورخ 6/10/1384: جرم رباخواری(صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 215 - شماره 683 مورخ 13/10/1384: ماده 301 قانون مجازات اسلامی
ردیف 216 - شماره 684 مورخ 4/11/1384: قاچاق کالا
ردیف 217 - شماره 685 مورخ 23/12/1384: تخریب و تصرف اراضی ملی و قطع نهال های جنگلی(تعدد جرم)
ردیف 218 - شماره 686 مورخ 5/2/1385: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 219 - شماره 687 مورخ 2/3/1385: صلاحیت دادگاه اطفال
ردیف 220 - شماره 689 مورخ 20/4/1385: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 221 - شماره 690 مورخ 3/5/1385: قطعی بودن رأی دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب دادسرا
ردیف 222 - شماره 691 مورخ 11/7/1385: دیه شکستگی دو استخوان از یک عضو
ردیف 223 - شماره 692 مورخ 18/7/1385: ساخت عینک طبی
ردیف 224 - شماره 694 مورخ 9/8/1385: صلاحیت دادگاه عمومی
ردیف 225 - شماره 696 مورخ 14/9/1385: انتقال مال غیر(نوع مجازات)
ردیف 226 - شماره 698 مورخ 21/1/1386: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 227 - شماره 700 مورخ 12/4/1386: حدود نظارت دادستان در حوزه قضائی بخش
ردیف 228 - شماره 703 مورخ 9/5/1386: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 229 - شماره 704 مورخ 24/7/1386: جرم موضوع ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (صلاحیت ذاتی دادگاه)
ردیف 230 - شماره 706 مورخ 20/9/1386: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 231 - شماره 707 مورخ 21/12/1386: تغییر کاربردی اراضی زراعی (مجازات)
ردیف 232 - شماره 709 مورخ 1/11/1387: صلاحیت دادگاه کیفری استان

+ آراء وحدت رویه حقوقی
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد
پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد
ردیف 1 - شماره 224 مورخ 27/7/1323: نصب قیم ( صلاحیت محلی دادگاه )
ردیف 2 - شماره 1678 مورخ 23/10/1329: دعوی نسب ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت ( صلاحیت دادگاه )
ردیف 3 - شماره 1798 مورخ 16/11/1331: تصفیه ترکه تاجر متوفی
ردیف 4 - شماره 1999 مورخ 25/9/1332: فرجام خواهی از حکم مربوط به تصرف عدوانی
ردیف 5 - شماره 1855 مورخ 5/9/1335: دادخواست فرجامی ( ضمیمه نبودن وکالت نامه وکیل )
ردیف 6 - شماره 2111 مورخ 10/10/1335: صلاحیت هیأت مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر
ردیف 7 - شماره 2253 مورخ 25/10/1335: مزایای استخدامی و مابه التفاوت حقوق پایه
ردیف 8 - شماره 2467 مورخ 28/11/1335: عزل قیم
ردیف 9 - شماره 800 مورخ 11/4/1336: فرجام خواهی از حکم حجر
ردیف 10 - شماره 1542 مورخ 8/8/1336: دادخواست فرجامی ( کسری نسخ دادخواست و پیوستهای آن )
ردیف 11 - شماره 1587 مورخ 18/8/1336: صلاحیت هیأت تعدیل
ردیف 12 - شماره 3925 مورخ 25/1/1337: اثبات وقف با شهادت شهود
ردیف 13 - شماره 1673 مورخ 6/7/1337: رجوع به کارشناس برای احراز مشابهت علائم تجارتی
ردیف 14 - شماره 1674 مورخ 6/7/1337: ارسال هزینه دادرسی توسط پستخانه
ردیف 15 - شماره 2912 مورخ 2/10/1337: اعتراض به ثبت
ردیف 16 - شماره 294 مورخ 25/10/1337: معامله به قصد فرار از دین
ردیف 17 - شماره 1536 مورخ 3/3/1338: تنفیذ وصیت نامه
ردیف 18 - شماره 3746 مورخ 3/8/1338: اعتبار امر قضاوت شده
ردیف 19 - شماره 6398 مورخ 26/11/1338: مدت توقف در پایه 4 قضائی و پایه های بالاتر
ردیف 20 - شماره 572 مورخ 29/2/1339: تحریر ترکه
ردیف 21 - شماره 1309 مورخ 27/4/1339: اعتراض به ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران
ردیف 22 - شماره 3271 مورخ 19/10/1339: حق تقدم درخواست کننده تأمین اموال ورشکسته
ردیف 23 - شماره 118 مورخ 16/4/1341: انقطاع مرور زمان
ردیف 24 - شماره 12(ر) مورخ 11/7/1341: برات ( ماده 289 قانون تجارت )
ردیف 25 - شماره 3561 مورخ 26/12/1342: وقف / تولیت / وصایت
ردیف 26 - شماره 603 مورخ 4/3/1343: تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضائی دانشکده حقوق
ردیف 27 - شماره 1240 مورخ 27/7/1344: صدور اجرائیه
ردیف 28 - شماره 1554 مورخ 22/9/1344: معامله با حق استرداد
ردیف 29 - شماره 622 مورخ 20/4/1345: هزینه دادرسی
ردیف 30 - شماره 623 مورخ 20/4/1345: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و فته طلب
ردیف 31 - شماره 1255 مورخ 12/7/1345: دعاوی مالکان اراضی مورد تصرف راه آهن ( صلاحیت دادگاه )
ردیف 32 - شماره 1995 مورخ 28/10/1345: اعتبار امر قضاوت شده ( منع رسیدگی به ادعای جنون پس از رد آن در مراجع جزائی )
ردیف 33 - شماره 3547 مورخ 31/3/1346: دعوی نسب ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت ( صلاحیت دادگاه )
ردیف 34 - شماره 61 مورخ 19/7/1346: آثار فسخ حکم انفصال از خدمات قضائی
ردیف 35 - شماره 67 مورخ 1/9/1346: مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی
ردیف 36 - شماره 155 مورخ 14/12/1347: خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف تاجر
ردیف 37 - شماره 156 مورخ 20/1/1348: مابه التفاوت اشتباه محاسبه حقوق کارمندان دولت و خسارت تأخیر تأدیه آن
ردیف 38 - شماره 190 مورخ 1/11/1348: صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی
ردیف 39 - شماره 224 مورخ 8/7/1349: تصحیح سند سجلی از حیث حذف یکی از دو نام مذکور در سند
ردیف 40 - شماره 212 مورخ 10/7/1350: حق تقدم وزارت دارائی در امروصول مالیات و جرائم از مؤدی ورشکسته
ردیف 41 - شماره 290 مورخ 17/9/1350: توقیف ورشکسته محکوم به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی
ردیف 42 - شماره 42 مورخ 2/8/1351: انتقال مورد اجاره از سوی مستأجر به غیر
ردیف 43 - شماره 54 مورخ 13/10/1351: تنفیذ وصیت نامه عادی
ردیف 44 - شماره 62 مورخ 11/11/1351: عدم ابراز دفاتر تجارتی
ردیف 45 - شماره 66 مورخ 2/12/1351: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای دادگستری
ردیف 46 - شماره 69 مورخ 9/12/1351: تبدیل وضع استخدامی کارگران شرکت دخانیات
ردیف 47 - شماره 24 مورخ 2/3/1352: قرارداد آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف 48 - شماره 50 مورخ 5/7/1352: مطالبه حق کارگاه
ردیف 49 - شماره 59 مورخ 16/8/1352: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و شورای داوری
ردیف 50 - شماره 24 مورخ 15/3/1353: پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه بر رد درخواست گواهی عدم امکان سازش
ردیف 51 - شماره 27 مورخ 15/3/1353: دعوی ابطال شناسنامه ( صلاحیت دادگاه )
ردیف 52 - شماره 71 مورخ 4/9/1353: قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب سال 1339
ردیف 53 - شماره 72 مورخ 4/9/1353: حجر
ردیف 54 - شماره 84 مورخ 20/9/1353: تغییر وضع استخدامی کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی
ردیف 55 - شماره 83 مورخ 30/9/1353: حکم غیابی
ردیف 56 - شماره 90 مورخ 4/10/1353: خسارت تأخیر تأدیه ارز
ردیف 57 - شماره 91 مورخ 4/10/1353: خدمت وظیفه
ردیف 58 - شماره 92 مورخ 4/10/1353: خدمت وظیفه
ردیف 59 - شماره 114 مورخ 12/12/1353: مطالبه عوارض کشتار دام
ردیف 60 - شماره 26 مورخ 16/7/1354: ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح
ردیف 61 - شماره 9 مورخ 10/3/1355: رابطه مستأجر کل با مستأجر جزء
ردیف 62 - شماره 95 مورخ 10/7/1356: قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 « ماده 4 »
ردیف 63 - شماره 113 مورخ 24/11/1356: قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 « بند 9 ماده 14 »
ردیف 64 - شماره 114 مورخ 3/12/1356: تعدیل اجاره بها
ردیف 65 - شماره 17(ر) مورخ 25/4/1358: آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی
ردیف 66 - شماره 24و37(ر) مورخ 25/4/1358: تعیین گروه استخدامی
ردیف 67 - شماره 62(ر) مورخ 25/4/1358: وضع استخدامی کارمندان انتقالی از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری
ردیف 68 - شماره 9 مورخ 28/3/1359: دعوی مربوط به برات / سفته ( صلاحیت محلی دادگاه )
ردیف 69 - شماره 59/28(ر) مورخ 16/12/1359: صلاحیت نسبی « محلی » ( مناط صلاحیت )
ردیف 70 - شماره 59/29(ر) مورخ 15/1/1360: افراز و تقسیم املاک محجورین و غائب مفقود الاثر
ردیف 71 - شماره 3 مورخ 5/2/1360: ماده 67 مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352
ردیف 72 - شماره 5 مورخ 2/3/1360: ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن
ردیف 73 - شماره 12 مورخ 16/3/1360: دعوی مربوط به سند رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا
ردیف 74 - شماره 18 مورخ 30/3/1360: دعوی مطالبه دیون محکومان به مصادره اموال
ردیف 75 - شماره 22 مورخ 6/4/1360: صدور حکم سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوّب سال 1353 ( صلاحیت دادگاه)
ردیف 76 - شماره 23 مورخ 6/4/1360: ابلاغ دادخواست پژوهشی
ردیف 77 - شماره 36 مورخ 16/9/1360: قطع فوق العاده حق فنی بایگانی
ردیف 78 - شماره 38 مورخ 28/10/1360: اداره داروخانه توسط کمک داروساز
ردیف 79 - شماره 40 مورخ 19/11/1360: دعوی قلع و قمع اعیانی احداث شده در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق (صلاحیت دادگاه )
ردیف 80 - شماره 6 مورخ 27/2/1361: هزینه دادرسی
ردیف 81 - شماره 7 مورخ 27/2/1361: تقلیل اجاره بها
ردیف 82 - شماره 13 مورخ 24/3/1361: دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده (صلاحیت دادگاه )
ردیف 83 - شماره 25 مورخ 9/11/1361: دعوی راجع به اصل وقفیت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 84 - شماره 30 مورخ 30/11/1361: رد دادرس (مرجع رسیدگی پس از امتناع دادرس از رسیدگی )
ردیف 85 - شماره 1 مورخ 22/1/1362: 1- دعاوی مربوط 2- ترکیب دادگاه عمومی
ردیف 86 - شماره 2 مورخ 22/1/1362: دعوی تغییر نام (صلاحیت دادگاه)
ردیف 87 - شماره 7 مورخ 2/3/1362: دعاوی ناشی از اجرای قانون اراضی شهری
ردیف 88 - شماره 1 مورخ 29/1/1363: نکاح غیر باکره بدون اذن پدر
ردیف 89 - شماره 4 مورخ 19/2/1363: تعدیل اجاره بهای واحدهای مسکونی
ردیف 90 - شماره 20 مورخ 25/7/1363: پژوهش از آراء دادگاههای صلح
ردیف 91 - شماره 21 مورخ 30/7/1363: صلاحیت دادگاه صلح مستقل در رسیدگی به دعوی طلاق
ردیف 92 - شماره 29 مورخ 28/8/1363: مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل
ردیف 93 - شماره 31 مورخ 5/9/1363: دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن (صلاحیت محلی دادگاه )
ردیف 94 - شماره 37 مورخ 19/9/1363: وصیت نامه ایرانیان غیر شیعه
ردیف 95 - شماره 42 مورخ 3/10/1363: تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری
ردیف 96 - شماره 47 مورخ 17/10/1363: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن ماه 1358
ردیف 97 - شماره 48 مورخ 24/10/1363: افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها
ردیف 98 - شماره 51 مورخ 1/11/1363: رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
ردیف 99 - شماره 56 مورخ 15/11/1363: نحوه وصول مطالبات بانکها از مؤسسات مشمول بند ج ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
ردیف 100 - شماره 60 مورخ 6/12/1363: دعوی تخلیه ید از عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 101 - شماره 22 مورخ 30/7/1364: دعوی راجع به دولت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 102 - شماره 23 مورخ 14/8/1364: فرجام خواهی از حکم مربوط به دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری
ردیف 103 - شماره 28 مورخ 12/9/1364: ماده 16 قانون اصلاح پاره هی از قوانین دادگستری
ردیف 104 - شماره 30 مورخ 3/10/1364: نصب قیم برای اشخاص بالغ غیر رشید
ردیف 105 - شماره 31 مورخ 8/11/1364: دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین
ردیف 106 - شماره 33 مورخ 12/12/1364: احکام مربوط به ماده 12 قانون اراضی شهری
ردیف 107 - شماره 17 مورخ 18/6/1365: دعاوی موضوع ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
ردیف 108 - شماره 33 مورخ 27/8/1365: اعتراض به رأی دادگاه حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی دو صادر گردیده است.
ردیف 109 - شماره 34 مورخ 11/9/1365: تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
ردیف 110 - شماره 35 مورخ 20/9/1365: دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله
ردیف 111 - شماره 51 مورخ 30/11/1365: نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری
ردیف 112 - شماره 52 مورخ 30/11/1365: مرجع تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی یک که ابتدائاً صادر می گردد.
ردیف 113 - شماره 502 مورخ 10/2/1366: وصول عوارض ذبح دام
ردیف 114 - شماره 503 مورخ 10/2/1366: دعوی راجع به جهیزیه (صلاحیت دادگاه)
ردیف 115 - شماره 504 مورخ 10/2/1366: دعوی تغییر نام از حیث جنس (صلاحیت دادگاه)
ردیف 116 - شماره 505 مورخ 21/3/1366: مرجع تجدید نظر آرای دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر شده است
ردیف 117 - شماره 506 مورخ 17/9/1366: دعاوی مربوط به اسناد سجلی
ردیف 118 - شماره 507 مورخ 15/10/1366: صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار
ردیف 119 - شماره 508 مورخ 4/3/1367: دعوی وقفیت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 120 - شماره 510 مورخ 25/3/1367: موعد تجدید نظر از آراء دادگاه حقوقی یک و دو
ردیف 121 - شماره 512 مورخ 2/8/1367: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 122 - شماره 513 مورخ 2/8/1367: دعوی اثبات نسب (صلاحیت دادگاه)
ردیف 123 - شماره 515 مورخ 20/10/1367: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و دو شهرستان تابع یک استان
ردیف 124 - شماره 516 مورخ 20/10/1367: صلاحیت عام دادگستری
ردیف 125 - شماره 518 مورخ 18/11/1367: بلوغ
ردیف 126 - شماره 519 مورخ 2/12/1367: تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی دو در خصوص تعدیل اجاره بها
ردیف 127 - شماره 520 مورخ 9/12/1367: تخلیه اماکن مسکونی به علت انقضای مدت
ردیف 128 - شماره 527 مورخ 14/6/1368: مهلت تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه مدنی خاص
ردیف 129 - شماره 531 مورخ 1/12/1368: صلاحیت دادگاه حقوقی دو
ردیف 130 - شماره 532 مورخ 21/12/1368: نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر (صلاحیت دادگاه)
ردیف 131 - شماره 534 مورخ 21/1/1369: قرار عدم صلاحیت ذاتی
ردیف 132 - شماره 536 مورخ 10/7/1369: گواهی عدم پرداخت وجه چک
ردیف 133 - شماره 537 مورخ 1/8/1369: اعتراض نسبت به رأی وزارت نیرو (صلاحیت دادگاه)
ردیف 134 - شماره 542 مورخ 4/10/1369: اخراج ثلث ماترک متوفی (صلاحیت دادگاه)
ردیف 135 - شماره 543 مورخ 11/10/1369: هزینه دادرسی
ردیف 136 - شماره 544 مورخ 30/11/1369: دعوی ابطال سند مالکیت وانتقال ملک به دولت دراجرای ماده 9قانون اراضی شهری و تبصره آن(صلاحیت دادگاه)
ردیف 137 - شماره 545 مورخ 30/11/1369: دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله ( صلاحیت دادگاه)
ردیف 138 - شماره 546 مورخ 30/11/1369: صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین
ردیف 139 - شماره 551 مورخ 21/12/1369: دعوی الزام به انتقال ملک (صلاحیت دادگاه)
ردیف 140 - شماره 552 مورخ 3/2/1370: دعوی تولیت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 141 - شماره 553 مورخ 3/2/1370: مورد اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
ردیف 142 - شماره 555 مورخ 10/2/1370: اعاده دادرسی
ردیف 143 - شماره 556 مورخ 10/2/1370: شکایت از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
ردیف 144 - شماره 557 مورخ 7/3/1370: دعوی بستانکاران کارخانه قند شیروان (شخصیت حقوقی کارخانه)
ردیف 145 - شماره 558 مورخ 7/3/1370: دعوی الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی (صلاحیت دادگاه)
ردیف 146 - شماره 559 مورخ 21/3/1370: دعوی عدم نفوذ وصیت زیاده بر ثلث (صلاحیت دادگاه)
ردیف 147 - شماره 560 مورخ 21/3/1370: دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج (صلاحیت دادگاه)
ردیف 148 - شماره 561 مورخ 28/3/1370: اعتبار احکام صادر شده علیه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف (بندهای 2و3 ماده 423 قانون تجارت)
ردیف 149 - شماره 565 مورخ 18/4/1370: دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه
ردیف 150 - شماره 568 مورخ 19/9/1370: دعوی راجع به معامله نسق زراعتی (صلاحیت دادگاه)
ردیف 151 - شماره 569 مورخ 10/10/1370: دعوی مالکیت که به ثبت نرسیده است.
ردیف 152 - شماره 570 مورخ 10/10/1370: قطعی بودن آراء دادگاه حقوقی یک که در مقام تجدید نظر صادر شده است.
ردیف 153 - شماره 574 مورخ 15/2/1371: دعوی مطالبه مهر (صلاحیت دادگاه)
ردیف 154 - شماره 575 مورخ 29/2/1371: دعوی مالکیت نسبت به اموال مصادره شده (صلاحیت دادگاه)
ردیف 155 - شماره 576 مورخ 14/7/1371: دعوی تخلیه مطب استیجاری پزشکان
ردیف 156 - شماره 579 مورخ 28/7/1371: دعوی تقسیم ترکه (صلاحیت دادگاه)
ردیف 157 - شماره 581 مورخ 2/12/1371: تجدید نظر در رأی وحدت رویه شماره 575 – 29/2/1371
ردیف 158 - شماره 585 مورخ 13/7/1371: دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول (صلاحیت دادگاه)
ردیف 159 - شماره 589 مورخ 5/11/1372: دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد به دعوی پس از نقض رأی دادگاه مدنی خاص در صورت نبودن شعبه همعرض
ردیف 160 - شماره 592 مورخ 6/2/1373: مهلت تجدید نظر
ردیف 161 - شماره 593 مورخ 1/9/1373: آراء قطعی دادگاه مدنی خاص
ردیف 162 - شماره 596 مورخ 9/12/1373: صلاحیت دادگاه عمومی
ردیف 163 - شماره 597 مورخ 12/2/1374: برات / سفته (مسئولیت ضامن)
ردیف 164 - شماره 599 مورخ 13/4/1374: درخواست تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سال(مرجع رسیدگی و اظهار نظر)
ردیف 165 - شماره 601 مورخ 25/7/1374: تجدید نظر خواهی از رأی قاضی هیأت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
ردیف 166 - شماره 602 مورخ 26/10/1374: شکایت بانک ملی از آراء هیأت های حل اختلاف قانون کار
ردیف 167 - شماره 603 مورخ 15/12/1374: قانون اصلاحات ارضی
ردیف 168 - شماره 604 مورخ 22/12/1374: دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار (صلاحیت دادگاه)
ردیف 169 - شماره 605 مورخ 14/1/1375: صلاحیت دیوان عالی کشور
ردیف 170 - شماره 607 مورخ 20/6/1375: دعوی تخلیه دفتر وکالت دادگستری
ردیف 171 - شماره 609 مورخ 27/6/1375: آراء صادر شده در دعاوی غیر مالی
ردیف 172 - شماره 610 مورخ 8/8/1375: صلاحیت نسبی (محلی)
ردیف 173 - شماره 611 مورخ 8/8/1375: صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان
ردیف 174 - شماره 612 مورخ 18/10/1375: اعتراض به رأی شعبه تحقیق اوقاف (صلاحیت محلی دادگاه)
ردیف 175 - شماره 615 مورخ 19/1/1376: بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات
ردیف 176 - شماره 617 مورخ 3/4/1376: اخذ شناسنامه برای طفل متولد از زنا
ردیف 177 - شماره 618 مورخ 18/6/1376: قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365
ردیف 178 - شماره 620 مورخ 20/8/1376: رهن (واگذاری منافع مال مورد رهن)
ردیف 179 - شماره 623 مورخ 18/1/1377: اعتراض به رأی هیدت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (صلاحیت دادگاه)
ردیف 180 - شماره 626 مورخ 9/4/1377: دعوی تأیید اصالت سند عادی (صلاحیت دادگاه)
ردیف 181 - شماره 627 مورخ 31/6/1377: فک وثیقه (بند و تبصره 17 قانون بودجه 1375 کل کشور)
ردیف 182 - شماره 629 مورخ 29/10/1377: مرجع نقض رأی دادگاه تجدید نظر استان در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ردیف 183 - شماره 636 مورخ 15/4/1378: اجاره غرفه های واقع در پایانه های مسافربری
ردیف 184 - شماره 639 مورخ 11/8/1378: آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ردیف 185 - شماره 643 مورخ 16/9/1378: دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت (صلاحیت محلی دادگاه)
ردیف 186 - شماره 646 مورخ 30/9/1378: دعاوی مربوط به اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرایی (صلاحیت دادگاه)
ردیف 187 - شماره 647 مورخ 28/10/1378: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
ردیف 188 - شماره 652 مورخ 28/1/1380: معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی
ردیف 189 - شماره 655 مورخ 27/9/1380: دعوی تولیت (صلاحیت دادگاه)
ردیف 190 - شماره 658 مورخ 20/1/1381: تردید در تابعیت (مرجع رسیدگی)
ردیف 191 - شماره 660 مورخ 19/1/1382: صلاحیت ذاتی
ردیف 192 - شماره 662 مورخ 29/7/1382: دعوی اعسار ( تجدید نظر خواهی از رأی مربوط به اعسار)
ردیف 193 - شماره 663 مورخ 2/10/1382: دعوی اعسار
ردیف 194 - شماره 665 مورخ 18/1/1383: تجدید نظر خواهی از رأی قاضی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ...
ردیف 195 - شماره 666 مورخ 19/3/1383: دعوی طلاق (فرجامخواهی از رأی مربوط به طلاق)
ردیف 196 - شماره 668 مورخ 14/7/1383: دعوی اعسار از پرداخت دیه (اهلیت خواهان)
ردیف 197 - شماره 670 مورخ 10/9/1383: دعوی مطالبه جریمه ناشی از کسری کالا موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی (صلاحیت دادگاه)
ردیف 198 - شماره 672 مورخ 1/10/1383: خلع ید از مال غیر منقول
ردیف 199 - شماره 675 مورخ 13/2/1384: ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
ردیف 200 - شماره 681 مورخ 26/7/1384: دعوی خلع ید از اراضی ملی شده
ردیف 201 - شماره 688 مورخ 23/3/1385: دعوی مطالبه وجه چک (صلاحیت محلی دادگاه)
ردیف 202 - شماره 697 مورخ 24/11/1385: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
ردیف 203 - شماره 699 مورخ 22/3/1386: اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 72 قانون شهرداری
ردیف 204 - شماره 702 مورخ 2/5/1386: صلاحیت شورای اصلاحات ارضی
ردیف 205 - شماره 705 مورخ 1/8/1386: دعوی مطالبه مهریه (صلاحیت محلی دادگاه)
ردیف 206 - شماره 708 مورخ 22/5/1387: ماده 1085 قانون مدنی
سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است
عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌ای قانونی نمی‌باشد
عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده12 قانون زمین شهری

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir