بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضة دام و توزیع گوشت

مصوب 17/2/1353

ماده واحده- هر کس به نحوی از انحاء در عرضة دام به میادین یا مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مراکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه ایجاد مضیفه و موانع موجب اخلال گردد همچنین هر واسطه‌ای با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی دام و گوشت شود به تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری مکلف می‌شود.
تصمیم کمیسیون به متخلف ابلاغ و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود و متخلف می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه استان خارج از نوبت به شکایت رسیدگی می‌کند و رای آن قطعی است. نحوة رسیدگی دادگاه و اجرای تصمیم کمیسیون و ترتیب اعزام متهم و سایر ترتیبات طبق مقررات مندرج در قوانین مربوط به حفظ امنیت اجتماعی خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir