بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل سوم: شرح وظایف

ماده7ـ وظایف هیأت امنای بنیاد:
هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن بنیاد وظایف ذیل را بعهده دارد:
الف) تعیین خط مشی کلی و سیاست‌های بنیاد براساس فرامین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب) تصویب طرح‌ها و برنامه‌های اساسی بنیاد.
ج) بررسی و تایید بودجه مورد نیاز بنیاد.
د) نظارت عالیه بر فعالیت‌های بنیاد.
هـ) بررسی و تایید اصلاحیه اساسنامه بنیاد و ارائه از طریق رئیس هیأت امنای بنیاد جهت تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا.
و) تصویب شرح وظایف اجزای تشکیلات، جداول نیروی انسانی و تجهیزات بنیاد (با توجه به ساختار و سقف مصوب سازمانی).
ز) تصویب آئین‌نامه های اساسی بنیاد در چارچوب قوانین مربوطه.
ح) فراهم ساختن زمینه‌های تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز بنیاد.
تبصره1ـ جلسات هیأت امنای بنیاد حداقل سالی 2 بار و در صورت ضرورت جلسة فوق‌العاده با دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل می‌گردد.
تبصره2ـ بند « و» ماده « 7» با تصویب رئیس هیأت امنای بنیاد (رئیس ستاد کل ن.م) قابل اجرا است.
ماده8 ـ وظایف شورای عالی هماهنگی بنیاد
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط بمنظور تسهیل اجرای مصوبات هیأت امنای بنیاد.
تبصره ـ دبیرخانه شورای عالی هماهنگی در بنیاد تشکیل می‌شود آئین‌نامه داخلی این شورا، تهیه و به تصویب هیأت امنای بنیاد خواهد رسید.
ماده9ـ وظایف رئیس بنیاد
رئیس بنیاد با پیشنهاد رئیس هیأت امنای بنیاد و اعلام نظر اعضای هیأت امناء و تصویب فرماندهی معظم کل قوا، برای مدت « پنج سال» منصوب می‌شود و وظایف آن به‌شرح زیر است:
الف ـ اعمال مدیریت در جهت تحقق مأموریت، اهداف و وظایف کلی تعیین شده در این اساسنامه از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.
ب ـ پیگیری تشکیل جلسات هیأت‌امناء، تشکیل و هدایت شورای عالی هماهنگی بنیاد
ج ـ تهیه و تدوین اصلاحیه اساسنامه، تشکیلات، طرح‌ها، آیین‌نامه‌های اساسی (شامل: اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و نظایر آن پس از هماهنگی با معاونت‌های ذیربط در ستاد کل ن.م) و پیشنهاد به هیأت امناء.
د ـ اجرای فرامین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا، دستورات ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات هیأت امناء
هـ ـ تهیه و تدوین برنامه‌های بنیاد و برآورد بودجه موردنیاز و ارائه به هیأت امناء
و ـ ایجاد ارتباط با مراکز و دستگاه‌های ذیربط در داخل و بنا به دستور، در خارج از کشور و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه جهت بهبود اجرای برنامه‌ها.
ز ـ تنظیم گزارشهای مستمر از فعالیت‌های بنیاد، شورای عالی هماهنگی و دستگاههای اجرایی ذیربط و ارائه به فرماندهی معظم کل قوا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مراجع مربوطه.
ح ـ انجام امور مالی بنیاد براساس مصوبات و برابر روش‌های جاری.
ط ـ برنامه‌ریزی کلان و هدایت کلی امور مربوط به حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.
ی ـ فراهم ساختن زمینه‌های حمایت، پشتیبانی، همکاری و مشارکت بین دستگاههای اجرایی ذیربط.
ک ـ تشکیل ستاد هماهنگی در امور حرم شهدای گمنام، هفته دفاع مقدس، سوم خرداد، راهیان نور و سایر موارد مشابه و همچنین شوراها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های فنی و تخصصی موردنیاز، با مشارکت کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط بمنظور بهبود اجرای مأموریت و وظایف محوله.
ل ـ تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های نظارت بر تولید محصولات فرهنگی ـ هنری مرتبط با دفاع مقدس (شامل: فیلم و سمعی، بصری ـ کتاب و نشریات و نظایر آن) به منظور تطبیق با حقایق جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحریف ارزشها و پیشنهاد به هیأت امناء جهت بررسی، تأئید و سیر مراحل تصویب و ابلاغ از طریق مبادی ذیربط.
م ـ تهیه و تدوین آئین‌نامه تملک اراضی، اماکن و آثار فیزیکی مربوط به دفاع مقدس و پیشنهاد به هیأت امناء جهت بررسی، تایید و سیر مراحل تصویب و ابلاغ از طریق مبادی ذیربط.
ماده10 (تشکیلات بنیاد):
ـ رئیس
ـ جانشین
ـ معاون هماهنگ کننده
ـ گروه مشاورین
ـ دفتر رئیس
ـ دفتر بازرسی و امور استانها
ـ معاونت تحقیقات
ـ معاونت روابط عمومی و تبلیغات
ـ معاونت ادبیات و انتشارات
ـ معاونت هنری
ـ معاونت مهندسی و امور یادمانها
ـ مدیریت امور مالی
ـ مدیریت طرح و برنامه و بودجه
ـ مدیریت اداری و پشتیبانی
ـ موزه دفاع مقدس
ـ مدیریت جستجوی مفقودین (موقت)
ـ ادارات کل/ ادارات/ دفاتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استانها
تبصره1ـ نمودار تشکیل بنیاد پیوست اساسنامه می‌باشد.
تبصره2ـ دفاتر « حفاظت و اطلاعات» و « عقیدتی و سیاسی» به نمایندگی از رده‌های ذیربط ستاد کل ن.م در بنیاد مستقر می‌شوند.
ماده11ـ مرکز اصلی بنیاد در تهران می‌باشد.
تبصره1ـ به منظور روشن شدن وظیفه دستگاه‌های محلی، ادارات کل، ادارات دفاتر مستقر در استان‌ها برای اجرای مأموریت تعیین شده در این اساسنامه و همچنین ضرورت هماهنگی در انجام این امور، در هر استان « شورای هماهنگی حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس» تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این شورا توسط بنیاد تدوین و پس از اعلام نظر شورای عالی هماهنگی، جهت بررسی، تأیید و سیر مراحل تصویب و ابلاغ از طریق مبادی به هیأت امنای بنیاد، ارائه خواهد شد.
تبصره2ـ تشکیل ادارات کل، ادارات و دفاتر استانها، غیر از موارد مصوب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منوط به تصویب و ابلاغ رئیس هیأت امنای بنیاد می‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir