بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.6.1 بنا به پیشنهاد شماره 1.34100 مورخ 1381.12.17 وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌-مصوب 1363- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ سازمان حج و زیارت موظف است در چارچوب سیاستهای مصوب کشور، برنامه های لازم را در زمینه برگزاری مراسم حج تمتع و عمره و زیارت عتبات مقدس و اماکن متبرک خارج از کشور اجرا نماید.

ماده ۲ـ به منظور هماهنگی بین دستگاههای مختلف و تسریع در انجام امور حج و زیارت شورای عالی حج و زیارت تشکیل می شود.

ماده ۳ـ شورای‌عالی حج و زیارت با ترکیب افراد و مسئو‌لین دستگاههای زیر تشکیل می‌گردد:
۱ ـ رییس جمهور (رییس شورای‌عالی)
۲ـ و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رییس شورای‌عالی)
۳ـ نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت (درصورت معرفی)
۴ـ و‌زیر امور خارجه
۵ـ و‌زیر کشور
۶ـ و‌زیر امور اقتصادی و دارایی
۷ـ و‌زیر راه و ترابری
۸ـ معاو‌ن و‌زیر و رییس سازمان حج و زیارت (دبیر شورا)
۹ـ رییس کمیسیون مشترک ایران و عربستان
۱۰ـ یک نفر کارشناس به انتخاب و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۱ـ یک نفر کارشناس به انتخاب نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت
۱۲ – ‏رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تبصره ـ نحوه تشکیل جلسات شورا براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیر شورا تهیه و پس از تأ‌یید رییس شورای‌عالی به تصویب اعضا خواهد رسید.

ماده ۴ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:
۱ـ بررسی و تصویب خط مشیها و روشهای اجرایی سازمان در امور مربوط به حج و زیارت .
۲ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط به بودجه عملیات اجرایی سازمان موضوع ماده (۱) این آیین نامه.
۳ـ بررسی و تصویب میزان وجوه قابل دریافت از زائران.
۴ـ تصمیم گیری نسبت به کلیه پیشنهادهای مربوط به حج و زیارت ارایه شده به شورا در چارچوب قوانین و مقررات.
تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأ‌یید رییس شورا و با امضای و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵ ـ رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و در حدود قوانین و مقررات مسئول اداره و حسن جریان امور و حافظ حقوق و اموال سازمان است.

ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
۱ـ تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و آیین نامه های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به مراجع ذی ربط.
۲ـ به کارگیری و عزل و نصب نیروی انسانی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ امضای مکاتبات و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه ها در حدود برنامه ها و اعتبارات مصوب.
۴ـ نمایندگی سازمان درمقابل اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دعوی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و حق وکالت در توکیل تا یک درجه و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط.
۵ ـ تهیه و تنظیم شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان حج و زیارت و اجرای آن پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذی ربط.
۶ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارایه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب.

ماده ۷ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور سازمان با امضای رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف وی و مدیر امور مالی سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۸ ـ به منظور رسیدگی به حسابهای موضوع ماده(۱) این آیین نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرس سازمان را انتخاب می کند.

ماده ۹ـ حسابرس سازمان موظف است مطابق استانداردهای حسابرسی به حسابهای سازمان رسیدگی نماید و در اجرای این منظور بدون دخالت مستقیم در امور سازمان، به نحوی که به عملیات جاری سازمان لطمه وارد نشود، می تواند کلیه حسابها، دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را موردرسیدگی قرار دهد و در صورتی که ضمن انجام وظایف خود به موردی از جریانات سوء و تخلفات برخورد نمود، بلافاصله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در جریان امور قرار دهد.

ماده ۱۰ـ بودجه عملیات اجرایی سازمان که شامل ارقام درآمد وصولی از حجاج و زائران و هزینه های انجام شده در اجرای برنامه های حج و زیارت می باشد همزمان با صدور دستورالعمل تنظیم بودجه عمومی دولت در سازمان تهیه و پس از تایید رییس سازمان و تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد شد.

ماده ۱۱ـ وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می شود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد.

ماده ۱۲ـ مدیرامور مالی سازمان در چارچوب مقررات مربوط با حکم رییس سازمان منصوب می شود.

ماده ۱۳ـ سازمان حج و زیارت موظف است برنامه ها و طرحهای اجرایی لازم را در زمینه بیمه زائران، وصول و ایصال ماترک زائران متوفی، اسکان، امور بهداشت و سلامت جسمی، تغذیه، امنیت و روادید، حمل و نقل با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط تدوین و اجرا نماید.

ماده ۱۴ـ کلیه هزینه هایی که اعتبار آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و نیز سایر خدماتی که در زمینه امور حج و زیارت در این آیین نامه پیش بینی نشده، تابع مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماده ۱۵ـ کارکـنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به آن هستند.

ماده ۱۶ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه، تصویب نامه های مغایر لغو می گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir