بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون دريايي ايران مصوب 1397/08/13

هیأت وزیران در جلسه 13 /8 /1397 به پیشنهاد شماره 02 /100 /51999 مورخ 20 /10 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (7) قانون دریایی ایران – مصوب 1343 - و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون دریایی ایران – مصوب 1343 - و اصلاحات بعدی آن.

ب - سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

پ – کشتی: شناوری که با داشتن شرایط مندرج در ماده (1) قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کرده است.

ت - مالک کشتی: شخصی که نام او به عنوان مالک در اسناد ثبت کشتی درج شده یا کشتی قهراً یا بر اساس رأی دادگاه های صالح به او منتقل شده باشد.

ماده 2 – مالک کشتی یا نماینده قانونی وی میتواند تغییر تابعیت کشتی ایرانی را مطابق مقررات این آیین نامه از سازمان تقاضا کند.

تبصره - در صورتی که مالک کشتی بیش از یک شخص باشد، تقاضای تغییر تابعیت باید توسط تمام مالکین به عمل آید.

ماده 3 - تقاضای تغییر تابعیت مطابق برگه (فرم) پیوست شماره (1) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به سازمان تسلیم می شود.

ماده 4 - تقاضای تغییر تابعیت کشتی باید با تحویل مدارک زیر به سازمان صورت گیرد:

الف - سند ثبت کشتی.

ب - اسناد و مدارکی که قابلیت دریانوردی کشتی در زمان تقاضا را اثبات نماید و تحت رده (کلاس) یکی از مؤسسات رده بندی مورد تأیید سازمان باشد.

پ - تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم تعلق حقوق اشخاص نسبت به عین و منفعت کشتی، به ویژه حقوق ممتازه دریایی.

ت - اساسنامه یا مقررات موجد شخصیت حقوقی به انضمام مصوبه مرجعی که موجب اساسنامه یا مقررات، حق تقاضای تغییر تابعیت کشتی را دارد، (برای اشخاص حقوقی)

تبصره – در صورتی که یک نفر به عنوان نماینده قانونی مالک یا مالکین تقاضای تغییر تابعیت کشتی را به سازمان تحویل دهد، باید دلیل رسمی نمایندگی را نیز به همراه سایر مدارک به سازمان تسلیم کند.

ماده 5 - سازمان در صورتی با تقاضای تغییر تابعیت موافقت می کند که کشتی در رهن نباشد و نسبت به عین یا منفعت آن ادعایی در مراجع قضایی مطرح نباشد. سازمان جهت احراز این موارد موضوع تقاضای تغییر تابعیت را به هزینه متقاضی در دو نوبت به فاصله یک ماه، از طریق یکی از روزنامه های پرشمارگان (کثیرالانتشار) مرکز و پایگاه اینترنتی سازمان به اطلاع عموم می رساند.

ماده 6 - در صورتی که کشتی توسط مراجع ذی صلاح توقیف اسنادی یا فیزیکی شده باشد، سازمان تا رفع توقیف با تقاضای تغییر تابعیت موافقت نخواهد کرد.

ماده 7 - پس از بررسی مدارک و سوابق اسناد ثبت کشتی توسط سازمان، چنانچه وجود شرایط تغییر تابعیت کشتی موضوع این آیین نامه احراز شود، اجازه ترک تابعیت توسط سازمان صادر می شود. در این صورت پس از دریافت هزینه مربوط، سازمان گواهینامه ثبت را ابطال و گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی را مطابق برگه (فرم) پیوست شماره (2) که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، صادر خواهد کرد.

ماده 8 - کشتی پس از صدور گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

ماده 9 - پس از خروج کشتی از تابعیت ایرانی، نام و شماره ثبت آن به هیچ کشتی دیگری اختصاص نمی یابد.

ماده 10 - کشتی ای که بر اساس موارد فوق، از تابعیت ایران خارج شده است، در صورت درخواست مالک و داشتن شرایط قانونی، امکان ثبت مجدد و تحصیل تابعیت ایران را دارد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir