بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده ( 14 ) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1392/10/22

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/ 10/ 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد ماده (14) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389 -.
ب- مصرف کننده انرژی: شخص حقیقی یا حقوقی استفاده کننده از تجهیزات، فرآیند یا مجموعه مصرف کننده انرژی.
پ- مجموعه مصرف کننده انرژی: سامانه مصرف کننده انرژی موضوع بند (ر) ماده (2) قانون.
ت- برچسب انرژی برتر: برچسب انرژی تجهیزات که معرف بالاترین رده انرژی (کمترین مصرف انرژی و یا بالاترین بازده انرژی) است.
ث- برچسب انرژی متوسط: برچسب انرژی تجهیزات که معرف تا دو رده انرژی کمتر از رده برچسب انرژی برتر است.

ماده 2- به منظور بررسی، تصویب طرح پیشنهادی و تعیین میزان تسهیلات اعطایی برای اجرای ماده (14) قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انرژی، کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ملی استاندارد ایران (به عنوان اعضای ثابت) و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (حسب مورد) تشکیل می گردد.

تبصره 1- منابع مالی مورد نیاز برای اجرای ماده (14) قانون از محل منابع موضوع ماده (73) قانون تأمین می شود که به صورت تسهیلات وجوه اداره شده نزد بانک عامل و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت می شود.

تبصره 2- ریاست جلسات کارگروه در زمینه سوخت و احتراق برعهده نماینده وزارت نفت و در زمینه برق برعهده نماینده وزارت نیرو بوده و مسئولیت دبیرخانه کارگروه نیز حسب مورد برعهده وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) یا وزارت نیرو می باشد.

تبصره 3- جلسات کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق اجرا می گردد.

ماده 3- نحوه اعطای تسهیلات برای طرح پیشنهادی به شرح زیر است:

الف - متقاضی دریافت کننده تسهیلات (بخش غیردولتی) طرح پیشنهادی خود را همراه با گزارش ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی و مستندات مربوط به آن، به دبیرخانه مربوط ارسال می کند.

ب - دبیرخانه مربوط پس از بررسی شرایط قابلیت طرح موضوع که به تصویب کارگروه می رسد، نتیجه را با ذکر دلایل ظرف ده روز به متقاضی اعلام می کند.

پ - کارگروه پس از دریافت گزارش دبیرخانه و بررسی آن، در صورت تأیید پیشنهاد و میزان وثیقه لازم برای تضمین استفاده از تسهیلات اعطایی در اجرای طرح پیشنهادی، نوع، میزان، مدت زمان (حداکثر پنج سال) و نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه را مشخص و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضی، وی را جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می کند.

ماده 4- تسهیلات موضوع این آیین نامه (مصوب کارگروه) پس از عقد قرارداد بین متقاضی و وزارتخانه های نفت یا نیرو، از طریق بانک عامل به متقاضی پرداخت می شود.

ماده 5- مبنای محاسبه ارزش صرفه جویی طرح و اقدامات موضوع این آیین نامه براساس متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی اعلام شده توسط وزارت نفت می باشد.

ماده 6- تسهیلات موضوع این آیین نامه در خصوص احداث خطوط تولید جدید صرفاً شامل تجهیزات تولیدی دارای برچسب انرژی برتر بوده و نوع و میزان آن براساس دستورالعمل ابلاغی کارگروه تعیین می شود.

تبصره - خطوط تولیدی موجود تجهیزات سوختی و نیز خطوط تولید موجود تجهیزات برقی با رده متوسط به میزان بخشی از صرفه جویی انرژی ناشی از مابه التفاوت مصرف سالیانه انرژی رده برچسب انرژی جدید نسبت به رده برچسب انرژی قبلی همان محصول که به تصویب کارگروه می رسد، از تسهیلات موضوع این آیین نامه برخوردار می شوند.

ماده 7- واحدهای صنعتی که مصرف سالیانه انرژی آنها حداقل پانزده درصد کمتر از مصرف انرژی براساس معیار مصوب کارگروه موضوع ماده (11) قانون باشد و نیز طرح های سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید واحدهای صنعتی دارای معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی مشروط به استقرار واحد مدیریت انرژی در آنها و براساس ممیزی انرژی، به میزان مصوب کارگروه می توانند از کمک هزینه ها و تسهیلات مالی موضوع این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 8- به منظور حمایت از مصرف کنندگان و کاهش یا جلوگیری از افزایش قیمت تجهیزات و خدماتی که تولیدکنندگان آنها از تسهیلات موضوع این آیین نامه استفاده نموده اند، شرایط لازم توسط کارگروه تنظیم و در قراردادهای مربوط درج می شود.

ماده 9- وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند با استفاده از مهندسان مشاور واجد صلاحیت، نسبت به نظارت بر طرح های موضوع این آیین نامه اقدام کنند. حق الزحمه مهندسان مشاور از محل اعتبارات طرحهای مزبور که در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیش بینی می شود، قابل تأمین و پرداخت است.

ماده 10- پرداخت های موضوع این آیین نامه در تاریخ پرداخت، به حساب هزینه قطعی منظور می شود.

تبصره - پرداخت های قطعی شرکت های دولتی به صورت بلاعوض از محل منابع داخلی خود در اجرای این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن محسوب می شود.

ماده 11- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملیات اجرایی طرح های مربوط را به دفتر هیئت دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir