بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه استخدام نيروهاي پيماني و خريد خدمت در وزارت اطلاعات مصوب 1378/07/07

هیات وزیران درجلسه مورخ 7/7/1378 بنا به پیشنهاد شماره 26970/خ/1 مورخ 4/8/1376 وزارت اطلاعات و به استناد تبصره ماده ( 2 ) قانون استخدامی وزارت اطلاعات - مصوب 1374 - آیین نامه استخدام نیروهای پیمانی و خرید خدمت در وزارت یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات

ماده 1 - وزارت اطلاعات که در این آیین نامه به اختصار « وزارت » نامیده می شود مجاز است برای تصدی مشاغل پشتیبانی و غیراطلاعاتی و غیرپشتیبانی ( اطلاعاتی ) و برای مدت معین ، به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین وزارت از یک طرف و داوطلب خدمت از طرف دیگر منعقد می شود، پس از ایجاد پستهای موقت ، نسبت به تامین نیازهای استخدامی خود، به صورت پیمانی و خرید خدمت اقدام نماید.

تبصره - مشاغل موضوع این ماده هر سال به وسیله معاونت ذی ربط تعیین و ابلاغ می گردد.

فصل دوم : استخدام پیمانی

قسمت اول : شرایط مستخدمان

ماده 2 - داوطلبان استخدام پیمانی علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل مورد نظر، باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی ( ص ) ، انقلاب اسلامی ، نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن .
ب - اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و مقام معظم رهبری .
پ - التزام عملی به مبانی و احکام اسلام ، قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی .
ت - تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، مشروط براینکه اکتسابی نباشد.
ث - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب ، گروهها و سازمانهای غیراسلامی التقاطی - الحادی و غیرقانونی .
ج - عدم همکاری موثر و فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در تحکیم پایه های رژیم گذشته .
چ - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ح - نداشتن سو سابقه ، محکومیت جزایی موثر و محرومیت از خدمات دولتی و حقوق اجتماعی .
خ - داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنیاز.
د - داشتن حداقل ( 18 ) و حداکثر ( 50 ) سال تمام .
ذ - داشتن حسن شهرت و سابقه از نظر اعتقادات تعهد و صداقت ، امانت داری و رازداری ، دلسوزی و حسن خلق .
ر - انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن برای برادران .

ماده 3 - استخدام پیمانی کارکنانی که به هرنحو بانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده اند، مجاز است .

قسمت دوم : شرایط اشتغال

ماده 4 - استخدام مستخدمان پیمانی در واحدهای مستقل وزارت منوط به وجود پست سازمانی بلاتصدی است .

قسمت سوم : مدت قرارداد

ماده 5 - مدت قرارداد پیمانی در هر نوبت یک سال و قابل تمدید است .

ماده 6 - انتقال و ماموریت مستخدمان پیمانی به سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی ممنوع است .

تبصره - ارجاع ماموریت برای انجام وظیفه موقت و نیز جابجایی در واحدهای داخلی وزارت همچنین اعزام مستخدم پیمانی برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی مربوط به شغل ارجاعی در داخل کشور بلامانع است .
قسمت چهارم : اتمام خدمت

ماده 7 - به خدمت مستخدمان پیمانی در سن ( 60 ) سالگی خاتمه داده می شود ولی درصورت ضرورت و نیاز وزارت ادامه کار به صورت خرید خدمت تا سن ( 65 ) سالگی بلامانع است .

ماده 8 - فسخ یا اتمام قرارداد مستخدمان پیمانی توسط هریک از طرفها با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر است .

ماده 9 - هرگاه مستخدم پیمانی به مدت هفت روز یا بیشتر، بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود، وزارت می تواند بدون رعایت مهلت مقرر نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

قسمت پنجم : حقوق و مزایا

ماده 10 - حقوق و مزایای مستخدمان پیمانی از تاریخ 1/1/1377 همانند کارکنان رسمی مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - و مقررات مربوط به آن تعیین می شود.

تبصره 1 - درصورتی که شرایط بازار کار اقتضاء نماید، برای استخدام پیمانی برخی از افراد با تخصص های ویژه و با مدارک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری تخصصی ، علاوه بر حقوق و فوق العاده های موضوع قانون یادشده در این ماده ، وجهی تحت عنوان فوق العاده مخصوص پرداخت می شود، میزان فوق العاده یادشده با تصویب وزیر تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - مجموع حقوق و مزایا و فوق العاده مخصوص پرداختی به افراد موضوع این ماده از میزان مقرر در ماده ( 11 ) قانون مذکور در این ماده تجاوز نمی کند.

ماده 11 - افرادی که دارای تحصیلات حوزوی باشند، مطابق آیین نامه معادل سازی تحصیلات مدارک حوزوی در بخش مشمول قانون استخدام کشوری تطبیق یافته و شغل مناسب به آنان ارجاع می شود.

ماده 12 - به مستخدمان پیمانی طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - حق عایله مندی تعلق می گیرد.

ماده 13 - به مستخدمان پیمانی طبق آیین نامه اجرایی ماده ( 22 ) قانون استخدامی وزارت فوق العاده اضافه کاری پرداخت می شود.

ماده 14 - مستخدمان پیمانی طبق مصوبات دولت از پاداش آخر سال برخوردار می شوند.

ماده 15 - مستخدمان پیمانی از حق ایاب و ذهاب و فوق العاده روزانه ، همانند نیروهای رسمی برخوردار می شوند.

ماده 16 - به مستخدمان پیمانی هدیه ازدواج تعلق نمی گیرد.

ماده 17 - در پایان خدمت مستخدمان پیمانی درصورت رضایت از عملکرد آنان به ازای هر سال خدمت مبلغی معادل ( 30 ) روز آخرین دریافتی پرداخت می شود.

ماده 18 - مستخدمان پیمانی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند و وزارت مکلف است حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم کسر و با اضافه نمودن سهم کارفرما طبق مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده 19 - در اجرای ماده ( 56 ) قانون استخدامی وزارت مستخدم پیمانی شهید، جانباز از کار افتاده کلی یا مفقودالاثر، مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ارکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ماده 20 - هزینه کفن و دفن مستخدمان پیمانی براساس ماده ( 98 ) قانون استخدامی وزارت پرداخت خواهد شد.

قسمت ششم : ساعات کار و مرخصی

ماده 21 - مستخمان پیمانی می توانند درصورت نیاز، با موافقت وزارت هر سال یک ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه منظور نمی شود.

قسمت هفتم : سایر موارد

ماده 22 - اشتغال به کار دوم در خارج از وزارت بدون اطلاع و اخذ مجوز از وزارت برای مستخدمان پیمانی ممنوع است .

ماده 23 - رعایت کلیه قوانین و ضوابط اداری - حفاظتی و انضباطی وزارت برای مستخدمان پیمانی الزامی است . رسیدگی به تخلفات ، همانند نیروهای رسمی با دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری است .

فصل سوم : استخدام خرید خدمت

قسمت اول : شرایط داوطلب

ماده 24 - داوطلبان اشتغال خرید خرید خدمت و قراردادی علاوه بر احراز شرایط شغل ارجاعی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - ایمان و اعتقاد به اسلام ناب محمدی ( ص ) انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب - التزام عملی به احکام اسلام ، رعایت موازین اخلاق اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران .
پ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، مشروط به اینکه اکتسابی نباشد.
ت - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب گروهها و سازمانهای سیاسی .
ث - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ج - داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای برادران .
چ - داشتن حداقل 18 سال تمام .
ح - برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنیاز.

تبصره - درموارد استثناء درصورت دارا نبودن برخی از شرایط فوق ، با تایید وزیر نسبت به جذب مستخدم خرید خدمت و قراردادی اقدام می شود.
ماده 25 - ضرورت تشخیص به کارگیری مستخدمان خرید خدمتی ، طبق این آیین نامه فقط از اختیارات معاونان و مدیران کل مستقل است . اینگونه نیروها بعد از نشان و گزینش باید به اداره کل ارزیابی و کارگزینی معرفی و پس از امضای قرارداد، تعیین حقوق و دستمزد و صدور حکم شروع به کار، به خدمت مشغول شوند.

قسمت دوم : حقوق و مزایا

ماده 26 - حقوق و دستمزد مستخدمان خرید خدمتی حسب توافق طرفها تعیین و در قرارداد قید می شود.

ماده 27 - مستخدمان خرید خدمتی درصورت اعزام به ماموریت از هزینه سفر و فوق العاده روزانه طبق آیین نامه مربوط استفاده می کنند.

ماده 28 - درصورت رضایت از عملکرد مستخدمان خرید خدمتی در موقع خاتمه خدمت ، به ازای هریک سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به عنوان پاداش پرداخت می شود.

ماده 29 - مستخدمان خرید خدمتی حق استفاده از مرخصی استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و معذوریت زایمان را ندارند، استثنائات در قرارداد درج می شود.

قسمت سوم : قرارداد و اتمام کار

ماده 30 - حداکثر مدت قرارداد منعقد شده در چهارچوب این آیین نامه یک سال خواهد بود و درصورت نیاز وزارت قابل تمدید است .

ماده 31 - طرفهای قرارداد می توانند درصورت لزوم با یک ماه اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

تبصره - وزارت می تواند با پرداخت یک ماه حقوق از هر تاریخی بدون رعایت مهلت مقرر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده 32 - درصورت عدم حضور نیروهای خرید خدمتی در محل کار، بدون اطلاع و عذرموجه بیش از ( 3 ) روز، وزارت بدون رعایت مهلت مقرر می تواند به خدمت آنان خاتمه دهد.

ماده 33 - مفاد ماده ( 23 ) این آیین نامه درمورد مستخدمان خرید خدمت و قراردادی نیز جاری و ساری است .

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir