بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 17987

شماره 17987/85/1
16/10/1385

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 17987/85/1- 16/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور

نظر به این که مشاهده شده است در مواردی مراجع قضایی با درخواست محکوم له مرخصی مددجویانی را که با مجوز دادستان یا دادیاران زندان به مرخصی اعزام نموده اند لغو و آنان را به زندان دعوت می نمایند و با عنایت به این که اعطای مرخصی به مددجویان موجبات حل مشکلات قضایی و خانوادگی و در نهایت به آزادی آن ها منجر خواهد شد و از طرف دیگر با اذعان به این نکته که تحمل مجازات بر مددجویان در واقع ضمانت اجرای مسؤولیت کیفری وی بوده و به منظور بازسازی شخصیت مددجو و ترمیم آلام وجدان عمومی جامعه و همچنین جبران خسارت مادی و معنوی آنان خواهد بود.
لذا دادستان ها و دادیاران ناظر زندان و شورای طبقه بندی زندان ها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنین تأمین حقوق محکوم له می توانند با رعایت مواد 222 و 217 و 215 و 220 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، با اخذ تأمین مناسب نسبت به اعطای مرخصی به مددجویان اقدام نمایند.
قضات و اعضای شورای طبقه بندی زندان ها اطلاع دارند که اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی، تأدیبی، تعزیری و بازدارنده می باشد و تعارضی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و رضایت یا اعتراض آن ها مؤثر در موضوع نمی باشد.
لذا لازم است موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
الف- اعتراض محکوم له به مرخصی مددجو در صورتی که مددجو علاوه بر رد مال به مجازات دیگری نیز محکوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نیست و چنان چه مددجو در مدت مرخصی اقدام مثبتی جهت رد مال و اخذ رضایت شاکی به عمل آورد باشد مرخصی وی قابل تمدید خواهد بود.
ب- محکومینی که به حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم شده اند، نیز مشمول این بخشنامه بوده و اعتراض محکوم له اثری در اعطای مرخصی به وی را نخواهد داشت.
پ- محکومینی که صرفاً به رد مال محکوم شده اند جهت اخذ رضایت شاکی خصوصی و رد مال با رعایت ماده 216 آیین نامه سازمان زندان ها می توانند از مرخصی استفاده کنند در این خصوص اعتراض محکوم له مانع از اعمال ماده موصوف نخواهد بود.
ت- محکومین اعمال بند (ب‌)‌ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مشمول اعمال ماده 216 آیین نامه سازمان زندان ها بوده و چنان چه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند در صورت تعدد شکایت خصوصی دیگر، مرخصی آنان را می توان تمدید نمود.
من حیث المجموع اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام می باشد و مغایرتی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و اعتراض آن ها مؤثر در موضوع نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir