بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 6931

شماره 6931/86/1
29/6/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6931/86/1- 29/6/1386 ریاست محترم قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور

موضوع: ا‌بلاغ نمونه مکاتبات شماره 1و2 پیوست دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث
پیرو نامه شماره 6256/86/1- 5/6/1386 به منظور یکسان سازی و اجتناب از مکاتبات متفاوت بین دادگستری ها و شرکت های بیمه، دو نمونه مکاتبات تهیه شده شامل نمونه شماره 1؛ مختص استعلام و ارسال مدارک مستندات لازم از سوی دادگستری به نمونه شماره 2؛ مختص پاسخ شرکت های بیمه به دادگستری ها برای تأیید اصالت بیمه نامه و میزان تعهد شرکت بیمه در پرداخت خسارت به حادثه دیدگان ابلاغ می گردد.
رئیس قوع قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
پیوست نمونه شماره 2 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (پاسخ شرکت های بیمه به استعلام مرجع قضائی)
بسمه تعالی
(آرم شرکت مربوطه)
دادیار محترم شعبه ................... دادسرای عمومی و انقلاب ...............................
موضوع: پرونده کلاسه: .....................................
با احترام، بازگشت به نامه شماره ........................... مورخ ....................... به استحضار می رساند بیمه نامه شخص ثالث به شماره ....................... خریداری شده از این شرکت دارای اعتبار از تاریخ .................... تا تاریخ ................... با حداکثر تعهد خسارت بدنی به مبلغ ........................... ریال، فوت و نقص عضو هر سرنشین خوردو مقصر ..................... ریال و هزینه درمان هر سرنشین خودرو و مقصر ....................... ریال می باشد. غرامت خسارت وارده با عنایت به شرایط و ضوابط حاکم بر بیمه نامه صادره، به جز استثنائات قانونی مندرج در بندهای ذیل، قابل رسیدگی و پرداخت خواهد بود.
استثنائات:
1- بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، (بند الف، ماده 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)،
2- همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد (بند ج، ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)، مگر این که به صورت اختیاری خریداری شده باشد که تعهد شرکت بیمه برابر با شرایط مندرج در بیمه نامه خواهد بود.
همچنین رعایت کاربری وسیله نقلیه (موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316)، رعایت ظرفیت مجاز بر اساس بیمه نامه یا کارت خودرو (موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)، اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه (موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347) در نوع تعهد بیمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد خسارت های پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعیین کننده خواهد بود.
بدیهی است برابر استثنائات قانونی اشاره شده، پرداخت قسمتی یا کل خسارت منوط به اخذ تعهد وثیقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهد بود.
شرکت سهامی بیمه ......................
پیوست نمونه شماره 1 دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (استعلام مرمجع قضائی از شرکت های بیمه)
شرکت بیمه .................؛‌ شعبه/ نماینده مستقر در استان ...................../ شهر ...................
حسب گزارش پاسگاه/ حوزه انتظامی ....................... در تاریخ ......................... ساعت ......................... حادثه رانندگی منجر به جرح، فوت در محل ......................................................... اتفاق افتاده است.
مقصر حادثه آقای/ خانم ............................. به شماره شناسنامه ............................ محل تولد ........................ محل صدور ....................... متولد ............................ کد ملی ............................. دارای گواهینامه پایه ....... به شماره ..................... محل صدور ...................... تاریخ صدور ...........................، راننده خودرو ...................، به شماره شهربانی .......................... بیمه نامه شماره ...................... آن شرکت را که تا تاریخ ......................... اعتبار دارد ارائه نموده است. مقتضی است ضمن بررسی مدارک پیوست، نسبت به تأیید اصالت بیمه نامه و سقف تعهدات آن حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری پس از دریافت این استعلام اعلام نظر گردد.
1- اسامی حادثه دیدگان خودروی طرف مقصر:
(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی، نسبت با راننده مقصر)
2- اسامی حادثه دیدگان طرف مقابل:
(نام، نام خانوادگی، مجروح یا متوفی)
فهرست مدارک پیوست:
1- اصل کارت، سند خودرو و گواهینامه مقصر حادثه و زیان دیده (در صورتی که زیان دیده، راننده وسیله نقلیه آسیب دیده باشد).
2- اصل شناسنامه مصدوم حادثه.
3- کروکی افسر کاردان فنی و نظریه نهایی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مقصر بودن راننده اتومبیل مورد بیمه.
4- گزارش اولیه و نهایی حوزه انتظامی محل وقوع حادثه.
5- اوراق بازجویی طرفین پرونده.
6- گواهی پزشک قانونی راجع به علت فوت (در مورد متوفی).
7- برگ معاینه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات (در مورد متوفی).
8- اعلام نظر پزشکی قانونی در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه (در صورت تعدد گواهی، تمام گواهی-ها).
9- گواهی انحصار وراثت (در مورد متوفی).
دادیار شعبه .............................
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir