بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 7137

شماره 7137/86/1
3/7/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 7137/86/1- 3/7/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

با آن که به موجب ماده 40 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی «وکلاء‌ نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلاً‌ به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.»
اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضایی سابق خود در یکی از پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی صادر کرده بود، زمینه طرح مجدد آن را در مراجع قضایی فراهم می کرده است!
از آن جا که توسل به چنین اقداماتی، تخلف از قانون و سبب بی اعتباری احکام سابق الصدور می گردد، لزوماً خاطرنشان می گردد که در نظایر مورد چنان چه وکیلی به مناسب مشاغل قضایی سابق خود در پرونده ای اظهارنظر یا حکمی صادر کرده باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراین در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلاء‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir