بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

مصوب 31/2/1308

ماده 1- هرگاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیل مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی علیه برای تأمین مدعی به مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم له یا داین و یا تأمین مدعی به عملیاتی نسبت به آن مال شود محکوم له یا دائن و یا طرفی که مدعی به او تأمین شده مسئول خسارت وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می تواند برای جبران خسارت خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.
تبصره- اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول مادة فوق خواهند بود.
ماده 2- محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی که نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
ماده 3- این قانون در 15 خرداد 1308 به موقع اجراء گذارده می‌شود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir