بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت

قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش
مصوب 1/6/1377

ماده واحده- به موجب این قانون ممنوعیت مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش- مصوب 9/6/1372 – بنا به ضرورت پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضایی توسط دادگاه تا رفع نیاز وزارت مذکور تا پایان سال 1380 تمدید می‌شود. تعدیل اجاره بها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، آموزش و پرورش، رییس سازمانی برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ریاست وزیر آموزش و پرورش موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، وضعیت ساختمان‌های استیجاری موضوع این قانون و امکانات و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را بررسی و روش‌های جایگزینی ساختمان‌های مذکور را از منابع مناسب از جمله اموال دولتی به هیأت دولت برای اتخاذ تصمیم مقتضی پیشنهاد نماید به نحوی که تا پایان مهلت مقرر در این قانون کلیه ساختمان‌های استیجاری یاد شده در صورت درخواست مالکان آنها تخلیه شود.
تبصره 2- حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی تبصره (1) آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید کمیسیون مذکور در فوق، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir