بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه انجمن‌های حمایت زندانیان

مصوب 11/2/1360

فصل اول- تشکیلات

ماده 1- انجمن حمایت از زندانیان برای اجرای وظایفی که به موجب اساسنامه بر عهده دارد دارای دفتر خواهد بود که تحت نظر مدیر عامل انجمن انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 2- دفتر انجمن دارای چهار قسمت به ترتیب زیر خواهد بود:
1- قسمت اداری.
2- قسمت مالی.
3- قسمت اجتماعی.
4- قسمت اجرایی.
قسمت اداری کلیه امور اداری را مانند بایگانی، ثبت نامه‌های وارده، ارسال مراسلات انجام مکاتبات و سایر امور دفتری دیگر از این قبیل را بر عهده خواهد داشت.
قسمت مالی عهده‌دار کلیه امور حسابرسی انجمن، تنظیم دفاتر مالی، حوالجات، پرداخت‌ها، دریافت‌ها و ثبت اموال و نگاهداری آنها، تنظیم ترازنامه و سایر امور مالی خواهد بود.
قسمت اجتماعی کلیه امور مددکاری انجمن را در زندان‌ها، اقدامات حمایتی و کمکی که درباره زندانیان و خانواده آنان به عمل خواهد آمد، اشتغال زندانیان بعد از خروج و سایر اقدامات اجتماعی را که از وظایف انجمن ناشی می‌شود بر عهده خواهد داشت.
قسمت اجرائی انجام کلیه اموری که جنبه اجرائی دارند بر عهده خواهد داشت مانند ایجاد کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی و تاسیسات بهداشتی و آموزشی در زندان‌ها، کمک به ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت، مراکز مراقبت بعد از خروج و سایر موسساتی که انجمن طبق اساسنامه می‌تواند نسبت به تشکیل و ایجاد آن اقدام کند.
ماده 3- انجمن برای هر یک از قسمت‌های فوق می‌تواند کارمندان موظف داشته باشد که با توجه به تخصص آنان و نیاز انجمن استخدام و یا از طرف دادگستری به صورت مامور خدمت در انجمن انجام وظیفه خواهند کرد.

فصل دوم- اختیارات و وظایف مدیرعامل، مسئولین دفتری و متصدیان
ماده 4- مدیرعامل مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره است.
ماده 5- صدور مجوز پرداخت در کلیه هزینه‌های انجمن و کمک‌های نقدی و غیرنقدی به زندانیان و خانواده آنان با دو امضاء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل انجمن خواهد بود.
تبصره- در صورت غیبت رئیس هیات مدیره مجوز پرداخت‌ها با مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره خواهد بود.
ماده 6- اخذ اعانات و یا وجوه و اشیاء و اموالی که از طرف افراد خیر یا موسسات عمومی و خصوصی به انجمن اهداء می‌شود به عهده مدیرعامل خواهد بود مدیرعامل موظف است قبل از دریافت هیات مدیره را از چگونگی آن مطلع نماید این وجوه و اعانات بعد از دریافت با ذکر مشخصات باید در دفاتر مربوط درج و منعکس گردد.
ماده 7- در اجرای ماده 6 اساسنامه انجمن حمایت زندانیان هیات مدیره می‌تواند برای تمرکز وجوهی که از فعالیت‌های اختصاصی خود و یا از طریق کمک اشخاص خیر و واقفین حاصل می‌شود حساب جاری مخصوصی نزدیکی از بانک‌ها با امضای ریاست هیات مدیره و مدیرعامل مفتوح و وجوه مذکور را طبق نظریه هیات مدیره در موارد لازم و مخصوص هزینه نمایند.
ماده 8- خرید هر گونه مواد اولیه برای موسساتی که از سرمایه انجمن ایجاد می‌شود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت بر اداره این گونه موسسات از وظایف مدیرعامل خواهد بود.
ماده 9- انجام کلیه وظایفی که برای مدیرعامل انجمن پیش‌بینی شده است در صورت غیبت مدیرعامل بر عهده قائم مقام وی خواهد بود.
ماده 10- انجمن می‌تواند برای تصدی هر یک از قسمت‌های اداری، مالی، اجتماعی و اجرائی یک نفر مسئول داشته باشد.
ماده 11- مددکاران اجتماعی در قسمت اجتماعی انجام وظیفه خواهند کرد. امور مددکاری به وسیله مددکاران اجتماعی یا کارمندانی که به این منظور از طرف انجمن معین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده 12- مددکاران اجتماعی موظف هستند که برای خانواده هر زندانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار می‌گیرند و حمایت وی به آنان ارجاع می‌شود. پرونده جداگانه تشکیل دهند پرونده مددکاری برای خانواده هر زندانی باید شامل خلاصه گزارشی باشد از وضع و مشخصات زندانی، تعداد عائله تحت تکفل وی، شرح و نتیجه بازدید منزل و اقداماتی که در جهت کمک و ارشاد زندانی و خانواده وی به عمل آمده است به علاوه اقدامات و کمک‌هائی که متدرجاً انجام می‌شود باید با ذکر موضوع و تاریخ در پرونده مددجو درج گردد.
ماده 13- زندانیانی که پس از ترخیص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعی تحت پوشش حمایتی انجمن قرار می‌گیرند باید سرپرستی هر یک از آنان به یک نفر مددکار اجتماعی یا داوطلب عضو انجمن سپرده شود، مددکاران و داوطلبان موظفند نتیجه اقداماتی را که در این باره به عمل خواهند آورد و در آخر هر ماه به مدیرعامل گزارش نمایند.
ماده 14- مددکاران اجتماعی در اجرای وظائفی که به موجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول می‌شود می‌توانند با زندانیانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار دارند ملاقات نمایند و از نظر هم آهنگی با مددکاری اجتماعی زندان‌ها در جلسات مشورتی که به دعوت قسمت اجتماعی انجمن و با حضور مددکاران اجتماعی زندان تشکیل می‌شود شرکت نمایند.

موارد متفرقه
ماده 15- انجمن می‌تواند با تصویب هیات مدیره عضویت انجمن‌های بین‌المللی را بپذیرد و حق عضویت بپردازد.
ماده 16- انجمن حمایت زندانیان مرکز می‌تواند در مواقع لزوم به انجمن‌های شهرستان‌ها کمک کند.
ماده 17- انجمن می‌تواند نسبت به ایجاد کارگاه‌ها و موسساتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است اقدام کند و به موسسات و بنگاه‌هائی که به منظور کمک به اشتغال زندانیان تشکیل می‌شود مساعدت نماید.
ماده 18- اعضای انتخابی هیات مدیره و اعضائی که به سبب سمت در هیات مدیره حضور دارند مکلفند در تمامی جلسات که با دعوت قبلی اعلام می‌شود حضور پیدا نمایند عدم حضور در سه جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب کننده خواهد بود.
ماده 19- این آئین‌نامه به استناد اختیار حاصل از قانون واگذاری اداره زندان‌ها و اصلاحیه آن در 19 ماده و یک تبصره در تاریخ 11 اسفند ماه 1360 در دویست و هجدهمین اجلاس شورای عالی قضائی به تصویب رسید و طبق مقررات ماده 2 قانون مدنی قابل اجرا می‌باشد و آئین‌نامه انجمن حمایت زندانیان مصوب 2796-22/2/1336 هیات وزیران ملغی است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir