بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل دوم ـ هیئت نظارت

ماده2ـ هیئت نظارت بر تولید، توزیع، مصرف و واردات کود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود و از این پس هیئت نظارت نامیده می‌شود:
الف ـ معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی (رئیس).
ب ـ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی.
ج ـ معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی.
د ـ معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست.
هـ ـ معاون ذیربط سازمان انرژی اتمی ایران.
و ـ معاون سلامت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ز ـ معاون ذیربط وزیر بازرگانی.
ح ـ معاون ذیربط وزیر کشور.
ط ـ معاون ذیربط وزیر صنایع و معادن.
ظ ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ح ـ دو نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر با انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
خ ـ نماینده تشکل یا تشکل‌های صنفی ذیربط در زمینه تولید، ورود و مصرف کود (بدون حق رأی).
تبصره1ـ احکام اعضاء این هیئت پس از معرفی توسط دستگاه‌های ذیربط، از طرف وزیر جهادکشاورزی و برای مدت چهار سال صادر می‌شود.
تبصره2ـ هیئت نظارت حداقل هر ماه یکبار جلسه تشکیل خواهد داد و جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت پیدا می‌کنند و مصوبات آن با اکثریت آراء اعضای حاضر لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره3ـ مصوبات هیئت نظارت توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.
تبصره4ـ دبیرخانه هیئت نظارت در معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد.
تبصره5ـ هیئت نظارت می‌تواند در صورت نیاز از افراد ذیصلاح حسب مورد برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید ویا اینکه امور مربوط را به کمیته‌های تخصصی ارجاع دهد.
ماده 3ـ وظایف هیئت نظارت عبارتند از:
الف ـ تدوین سیاستهای لازم در زمینه تولید، ورود و مصرف انواع کود و پیشنهاد به‌مراجع ذیربط جهت تصویب.
ب ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در زمینه تولید، ورود و مصرف انواع کود.
ج ـ برنامه‌ریزی به منظور بهبود و توسعه صنعت تولید و ترویج مصرف کودهای آلی و زیستی، کمپوست و ورمی کمپوست.
د ـ بررسی، بازنگری و تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های تولید، ورود و مصرف در چارچوب موارد مندرج در این آیین‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
هـ ـ تائید صلاحیت مسئول فنی.
و ـ ثبت و احراز مشخصات فنی کودهای تولیدی قبل از عرضه و کودهای وارداتی قبل از ثبت سفارش.
ز ـ تصویب فهرست کودهای مجاز و مورد نیاز کشور.
ح ـ تصویب مشخصات برچسب الصاقی بر انواع کودها.
ط ـ بررسی و تصمیم‌‌گیری درمورد مسائل و مشکلات و پیشنهادهای فنی ارجاعی از دستگاه‌های ذیربط و درصورت لزوم ارجاع به مراجع ذیصلاح برای تصمیم‌گیری.
ماده4ـ هیئت نظارت بر سموم از نمایندگان ذیصلاح سازمان حفظ نباتات، مؤسسه گیاه پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و دو نفر کارشناس آگاه در زمینه سموم دفع آفات بنا به پیشنهاد سازمان حفظ نباتات و تصویب وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و اداره جلسات برعهده نماینده سازمان حفظ نباتات است.
ماده5ـ وظایف هیئت نظارت بر سموم عبارتند از:
الف ـ تصویب فهرست سموم مجاز و تجدیدنظر در آن متضمن فرمول شیمیایی، نوع فرمولاسیون، حداکثر غلظت ماده مؤثر سم، حداکثر وزن و حجم بسته‌بندی، نوع ظروف و سایر مشخصات ضروری.
ب ـ تصویب مشخصات لازم برای برچسب سموم.
تبصره ـ پیشنهاد فهرست و مشخصات اولیه موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده و نیز سایر پیشنهادات دستگاه‌های عضو هیئت نظارت بر سموم درباره مسایل فنی مربوط به‌سموم توسط سازمان حفظ نباتات جمعبندی و برای بررسی و اتخاذ تصمیم در دستور طرح در هیئت یادشده قرار می‌گیرد.
ماده6ـ هیئت نظارت بر سموم می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های فنی، تخصصی و زیست‌محیطی سموم اقدام نماید، نحوه تشکیل کمیته‌ها و اعضاء آن با تصویب هیئت نظارت خواهد بود.
ماده7ـ هیئت نظارت بر سموم موظف است در مورد سمومی که علی‌‌رغم ثبت و رعایت موارد احتیاطی، برای انسان، حیوان و سلامت محیط‌زیست مخاطره‌آمیز مِی‌باشند تجدیدنظر نماید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir