بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/ 1376

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/ 1376
مصوب 28/2/1382

ماده 1- در اجرای قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376 مجلس شورای اسلامی، که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، کمیسیون کارشناسی مرکب از:
الف- معاون قضائی رئیس قوه قضائیه.
ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
ج- معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور.
د- معاون قضائی دادستان کل کشور.
هـ - دادستان انتظامی قضات.
تشکیل و به شرح آتی انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 2- جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در هر حال با سه رای معتبر خواهد بود.
ماده 3- در صورتی که صلاحیت قاضی مورد تردید یکی از مقامات مذکور در ماده 2 قانون قرار گیرد موضوع همراه با مدارک و مستندات را جهت رسیدگی به کمیسیون کارشناسی ارجاع می‌نماید.
ماده 4- دبیر کمیسیون کارشناسی، دادستان انتظامی قضات خواهد بود و جلسات کمیسیون در دفتر کار ایشان تشکیل می‌شود و انجام کلیه امور کمیسیون زیر نظر دبیر خواهد بود.
ماده 5- کمیسیون دارای دبیرخانه و به تعداد مورد نیاز قاضی خواهد بود.
ماده 6- انتخاب قضات جهت انجام وظایف موضوع ماده 7 این آیین‌نامه و آماده کردن پرونده و تهیه گزارشات لازم با پیشنهاد دبیر کمیسیون از طرف ریاست قوه قضائیه و از بین دادیاران دادسرای انتظامی و یا سایر قضات همطراز آنان به عمل خواهد آمد.
تبصره- تعداد کارمندان اداری دبیرخانه حداقل 5 نفر می‌باشد که یک نفر از آنها در سطح کارشناسی حقوق یا مدیر دفتر خواهد بود.
ماده 7- کلیه گزارش‌ها و ارجاعات واصله و سایر امور اداری در دفاتر مخصوص ثبت و پرونده پس از تکمیل در جلسه کمیسیون مطرح و اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد.
ماده 8- دبیر کمیسیون می‌تواند از طریق دادیاران در اختیار کمیسیون یا دادسرای انتظامی قضات و یا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا به نحو دیگر که مقتضی بداند بازرسانی را به محل اعزام، اقدام به تحقیق، بررسی و انجام امور کارشناسی نماید، در هر حال می‌بایست شئون قاضی رعایت گردد و همچنین از مدیران قضائی استان‌ها صورت وضعیت عملکرد و دیگر مسائل مربوطه مورد لزوم و خلاصه یا تصویر پرونده را درخواست نماید و مراجع مذکور مکلف به همکاری می‌باشند.
تبصره- ابلاغ ماموریت بازرسان توسط دبیر کمیسیون صادر خواهد شد.
ماده 9- کمیسیون موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و اعلام پیشنهاد به محکمه، قاضی مورد نظر را جهت استماع مدافعات به طریق مقتضی به کمیسیون دعوت نماید، در صورت استمهال قاضی برای تدارک دفاع کتبی، کمیسیون می‌تواند مهلت مناسبی تعیین نماید.
ماده 10- پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نتیجه کار به انضمام نظریه اعضاء، در محدوده ماده 4 قانون توسط دبیر به محکمه عالی انتظامی قضات گزارش خواهد شد در صورت وجود اختلاف نظر، انعکاس نظریه اقلیت در گزارش مذکور الزامی است.
ماده 11- کمیسیون کارشناسی موظف است بقاء شرایط قضاوت، از نظر شرعی و قانونی و عرفی در قاضی مشتکی عنه را جهت ادامه کار احراز کند.
ماده 12- دبیر کمیسیون هنگام رسیدگی به عنوان مخبر در محکمه حضور یافته و در صورت ضرورت توضیح لازم را ارائه می‌دهد حضور سایر اعضای کمیسیون در محکمه نیز بلامانع است.
ماده 13- چنانچه محکمه تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر مورد به کمیسیون اعاده می‌نماید، کمیسیون موظف است دستور محکمه را اجراء و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد پرونده را به محکمه ارسال دارد.
ماده 14- محکمه پس از رسیدگی و انشاء رای پرونده را به کمیسیون اعاده می‌نماید دبیر کمیسیون موظف است در جهت اجرای حکم اقدام لازم را انجام دهد.
ماده 15- در صورتی که کمیسیون صلاحیت قاضی را تایید کند. لکن ادامه اشتغال وی را در محل خدمت یا سمت فعلی مصلحت نداند، دبیر کمیسیون مراتب را به محکمه عالی گزارش می‌نماید و موضوع از طریق محکمه عالی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه می‌رسد تا در صورت مصلحت در اجرای اصل 164 قانون اساسی اقدام مقتضی صورت گیرد.
ماده 16- این آیین‌نامه در 16 ماده و 2 تبصره در تاریخ 28/2/1382 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir