بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 88 - شماره 29 مورخ 30/11/1361: نگهداری و دادو ستد با اوزان و مقیاس های تقلبی

عنوان : نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه
و دادو ستد با آنها طبق ماده 4 قانون اوزان و مقیاسها مصوّب
18/10/1311 جرم محسوب و قابل مجازات است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاههای استان و شهرستان اصفهان
موضوع : نگهداری و دادوستد با اوزان و مقیاسهای تقلبی

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم دادگاه استان اصفهان و شعبه یازدهم دادگاه شهرستان اصفهان با استنباط از ماده 4 قانون اوزان و مقیاس ها مصوّب 18/10/1311 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی قرار منع تعقیب متهمانی را که به اتهام تولید و عرضه وزنه های غیر مجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته اند تأیید کرده ولی شعبه یازدهم دادگاه شهرستان اصفهان متهمی را که به اتهام مشابه تحت تعقیب قرار گرفته گناهکار شناخته و محکوم کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها »
« مصوّب 18/10/1311 وآئین نامه مربوطه »
« نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ »
« از طرف تجار وکسبه و داد و ستد با آنها بر »
« طبق ماده4قانون مزبور جرم محسوب وقابل »
« مجازات است، بنابراین رأی صادره ازشعبه »
« 11 دادگاه شهرستان اصفهان که براین اساس»
« صدوریافته صحیح است وبروفق قانون شناخته»
«می شود.این رأی برطبق ماده3 ازمواد اضافه »
« شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب »
« 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir