بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 90 - شماره 32 مورخ 16/12/1361: ایراد جرح با کارد

عنوان : اتهام ایراد جرح با کارد، از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده
قانون لغو مجازات شلاق مصوّب سال 1344 می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان ملایر
موضوع : ایراد جرح با کارد

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دادگاه شهرستان ملایر در مورد لزوم قرار بازداشت موقت در مورد متهم به ایراد جرح با کارد آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم در مقام رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، ایراد جرح با کارد را از مصادیق بند ج قانون مزبور ندانسته و قرار بازداشت را فسخ کرده است ولی شعبه اول در مقام رسیدگی به اختلاف بین جانشین بازپرس و دادیار دادسرای ملایر در موردی که دادیار عقیده به صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم به ایراد جرح با کارد داشته لکن جانشین بازپرس از نظر او متابعت نکرده با تأیید نظر دادیار حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک »
« ازمصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو »
« مجازات شلاق مصوّب سال 1344می باشد، از »
« این حیث دادنامه شماره119– 61شعبه اول دادگاه»
« شهرستان ملایرموجه ومدلل است.این رأی مستنداً »
« به ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری»
« مصوّب 1337 ازطرف دادگاهها درموارد مشابه»
« لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir