بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 99 - شماره 15 مورخ 28/6/1363: ضرورت دخالت وکیل در دادگاه کیفری 1

عنوان : مداخله وکیل تسخیری ( در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین
نکرده باشد ) در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن
جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : ضرورت دخالت وکیل در دادگاه کیفری 1

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در خصوص ضرورت حضور وکیل مدافع متهم در دادگاه کیفری 1 آراء مختلفی صادر نموده اند: شعب یازدهم، شانزدهم و نوزدهم تعیین وکیل برای متهم و دعوت از وکیل و حضور او را در جلسه دادرسی ضروری دانسته و به همین جهت نظرات دادگاههای کیفری 1 را تنفیذ نکرده اند ولی شعبه دوازدهم نظریه دادگاه کیفری 1 ملایر را که بدون دعوت از وکیل مدافع متهم به قتل و بدون حضور او اقدام به محاکمه و صدور رأی کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی »
« جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده »
« از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده واز»
« طرفی با توجه به ماده9قانون تشکیل محاکم»
« جنائی و مستنبط از مقررات تبصره2ماده7 »
« و ماده12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای »
« عمومی مصوّب 20 شهریور 1358 و »
« اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخش نامه »
« مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای »
« اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری »
« ( در صورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین »
« نکرده باشد ) در محاکم کیفری ودرموردی »
« که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس »
« دائم باشد ضروری است بنابراین رأی شعبه »
« 16 دیوان عالی کشور که درخصوص مورد »
« بر اساس این نظر صادرشده قانونی و موجه »
« تشخیص میگردد.این رأی برطبق ماده واحده »
« قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب »
« سال 1328 درموارد مشابه برای شعب دیوان»
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir