بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 101 - شماره 22 مورخ 30/7/1363: صلاحیت(مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب)

عنوان : حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب با دیوان
عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت ( مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و
انقلاب )

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب قزوین را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 آن شهر دانسته و پرونده را اعاده کرده تا به آن دادگاه ارسال شود ولی شعبه یازدهم به اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب کازرون رسیدگی و حل اختلاف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق اصول کلی ومستنبط ازماده 32 لایحه قانونی »
« تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون »
«آئین دادرسی مدنی حل اختلاف درصلاحیت رسیدگی »
«بین دومرجع قضائی بادادگاهی است که ازحیث درجه»
« درمرتبه بالاتر قراردارد وبا توجه به اینکه دادسرای »
«عمومی ودادسرای انقلاب ازحیث درجه مساوی هستند»
« وحتی جرائمی که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه»
« انقلاب شمرده شده بعضاً واجداهمیت بیشتری ازجرائم»
« مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2می باشد، بنابراین »
« ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای»
« انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمی رسد و »
«تشخیص صلاحیت مرجع قضائی دررسیدگی به موضوع»
« با دیوان عالی کشور است ورأی شعبه 11 دیوان عالی »
« کشورکه برهمین مبنا صادرگردیده صحیح و منطبق با »
« موازین قضائی است. این رأی طبق ماده واحده قانون »
« مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 »
« برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه»
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir