بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 103 - شماره 40 مورخ 26/9/1363: دیه شکستگی استخوان بینی

عنوان : چون دیه شکستن استخوان بینی مستقلاً در ماده 91 قانون دیات
تعیین گردیده است، لذا عموم ماده 151 و بند ه ماده 186 قانون
دیات شامل آن نمی گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوازدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : دیه شکستگی استخوان بینی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوازدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در مورد دیه شکستگی استخوان بینی که بهبود پیدا کرده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نوزدهم نظر دادگاه کیفری 1 بجنورد را بر محکومیت متهم به پرداخت یکصد دینار به لحاظ اینکه دیه شکستگی استخوان بینی که بهبود یافته چهار پنجم خمس دیه کامل است، تنفیذ نکرده ولی شعبه دوازدهم در مورد مشابه نظر دادگاه را بر محکومیت متهم به پرداخت یکصد دینار تنفیذ کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« دیه شکستگی استخوان بینی درماده 91 قانون »
« دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند ه ماده»
« 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رأی »
« شعبه دوازدهم به نظر اکثریت اعضاء هیأت »
« عمومی دیوان عالی کشورازاین جهت صحیحاً»
« صادرشده ومنطبق با موازین قانونی است. این»
«رأی بموجب ماده واحده تیرماه 1328درموارد »
« مشابه برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir