بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 108 - شماره 9 مورخ 30/2/1364: لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی

عنوان : جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی از
مصادیق مستثنیات تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفوعمومی
متهمان و محکومان جزائی مصوّب شهریور 1358 نبوده و
مشمول ماده واحده مذکور می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 اهواز
موضوع : لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب سال 1358

خلاصه گزارش پرونده

شعب 15و16 دادگاه کیفری 2 اهواز در خصوص شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوّب 1358 نسبت به جرم تصرف عدوانی (موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی ) آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 15 جرم مزبور را به لحاظ استمرار مشمول ماده واحده یاد شده ندانسته و با فسخ قرار منع تعقیب متهمان رأی به جلب آنان به دادرسی داده ولی شعبه 16 مورد را مشمول ماده واحده مذکور تشخیص داده و رأی بر موقوف ماندن تعقیب متهمان صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی»
«عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی اصلاحی»
« شهریور ماه 1358 کلیه کسانی که تا تاریخ »
« 18/2/58 در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار»
« گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنها »
« صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و »
« محکومیت های موضوع تبصره 2 آن ازتعقیب »
« یامجازات معاف شده اندوبا توجه به اینکه جرم »
« تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف»
« با قهر و غلبه موضوع ماده268 قانون مجازات»
« عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره2 یاد شده»
«نمی باشد،بنابراین مورد شمول ماده واحده مذکور»
«بوده و قسمت اخیر رأی شعبه16کیفری دو اهواز»
« در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در »
« تاریخ 12/11/57 متهمان را مشمول لایحه یاد »
« شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص »
«می شود.این رأی طبق ماده3اضافه شده به قانون»
«آئین دادرسی کیفری مصوّب سال1337 درموارد»
« مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir