بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 122 - شماره 501 مورخ 20/1/1366: رأی وحدت رویه شماره 15-28/6/1363

عنوان : مقررات ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی
کیفری در پرونده هائی که رأی آنها پس از صدور رأی وحدت
رویه 15- 28/6/1363 انشاء گردیده قابل اعمال است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : رأی وحدت رویه شماره 15- 28/6/1363 دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه شماره 489- 7/9/1364 شعبه 14 دادگاه کیفری 1 شیراز، مبنی بر قصاص متهم به قتل عمدی را که از طرف اداره فنی و دادیار اجرای احکام به لحاظ اینکه رسیدگی دادگاه بدون دخالت وکیل متهم صورت گرفته، مورد ایراد و اعتراض واقع شده نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 شیراز ارجاع نموده است ولی شعبه شانزدهم در مورد مشابه درخواست نقض دادنامه شماره 81- 14/2/1364 شعبه 13 دادگاه کیفری 1 شیراز را با این استدلال که با توجه به تاریخ وقوع بزه 11/2/1362 و تاریخ رأی وحدت رویه شماره 15- 28/6/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد از موارد منعکس در ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و دستوراعمل شورای عالی قضائی نیست، رد کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح »
« موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوّب1361»
« که حکم بدوی را درسه مورد قابل تجدید نظرونقض»
« شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از »
« رأی وحدت رویه شماره 15- 28/6/1363 هیأت »
« عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم بعد »
« از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات »
« ماده 284 قانون فوق الاشعار قابل اعمال است، »
« بنابراین رأی شعبه 12دیوان عالی کشور که با این »
« نظرمطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون تشخیص »
« می شود.این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت»
« رویه قضائی مصوّب1328برای شعب دیوان عالی »
« کشورودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir