بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 126 - شماره 521 مورخ 9/12/1367: جرائم مخل امنیت داخلی کشور(صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : جرائمی که عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران
باشد در صلاحیت دادسرای انقلاب است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم مخل امنیت داخلی کشور ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیستم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی بروجن و دادسرای انقلاب شهرکرد برای رسیدگی به جرائم متهمان که ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات رسمی کشور بوده، طی دادنامه شماره 910/20 – 10/5/ 1364 با تأیید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده ولی شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 492 – 30/7/1364 در نظیر مورد صلاحیت دادسرای عمومی محل را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« جرائمی که اعلام شده عنواناً درارتباط با امنیت »
« داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک»
« ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و »
« دادگاههای انقلاب مصوّب اردیبهشت ماه 1362»
«می باشد که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادسرای»
« انقلاب است ، بنابراین رأی شماره 910/20 – »
« 10/5/1364 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با »
« این نظرمطابقت دارد، صحیح تشخیص می شود.»
« این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی »
« کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir