بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 128 - شماره 523 مورخ 23/12/1367: تغییر نوع دیه بعد از صدور حکم

عنوان : تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه ممجوزی
ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و بیست وششم دیوان عالی کشور
موضوع : تغییر نوع دیه بعد از صدور حکم

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دیوان عالی کشور حکم شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری را که طی آن محکوم علیه دادنامه که به اتهام ایراد صدمه عمدی به تحویل یک صد رأس گوسفند به شاکی محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، مدعی عدم توجه به مسأله به هنگام تفهیم دادگاه در مورد انواع دیات شده و دادگاه نیز رأی قطعی صادر شده را اشتباه تلقی و پرونده را جهت نقض حکم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال داشته، نقض و پرونده را برای صدور حکم مجدد به دادگاه مزبور اعاده نموده ولی شعبه بیست و ششم در نظیر مورد با تجدید نظر در رأی موافقت ننموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 3 قانون دیات انتخاب هر یک از انواع »
« پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده »
« و دادگاه براساس انتخاب مزبور حکم صادر »
« می نماید که بشرح ماده9قانون دیات باید اجرا»
«شود،بنابراین تجدید نظردرحکم دادگاه به منظور»
« تغییر نوع دیه مجوّزی ندارد و رأی شعبه 26»
« دیوان عالی کشورکه درخواست تغییر نوع دیه»
« را بعد ازصدورحکم نپذیرفته،صحیح تشخیص»
« می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون »
« وحدت رویه قضائی مصوّب 1328برای شعب»
« دیوان عالی کشورو دادگاهها در موارد مشابه »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir