بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 137 - شماره 538 مورخ 1/8/1369: اعاده دادرسی

عنوان : نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قبل از رسیدگی به
استدعای محاکمه فاقد مجوز قانونی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : اعاده دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم ، چهارم ، دوازدهم و سی ویکم دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده، آن را قبول و بدون نقض رأی مورد درخواست اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر یا دادگاه همعرض ارجاع کرده اند ولی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در چنین مواردی با نقض رأی مورد درخواست اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آئین دادرسی »
« کیفری این است که دیوان عالی کشور پس ازاطمینان »
« از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه »
« شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد »
«را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد»
« ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا »
« زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد»
« صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد ، بنابراین نقض»
« حکم قبل از رسیدگی به استدعای محاکمه فاقد مجوز»
« قانونی است وآراء شعب 2، 4، 12 و31 دیوان عالی »
« کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص »
«می شود.این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه»
« قضائی مصوّب سال 1328 برای شعب دیوان عالی »
« و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir