بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 139 - شماره 540 مورخ 29/8/1369: مجازات جرائم رانندگی

عنوان : مقررات بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه
اقتصادی ... مصوّب بهمن ماه 1368 در مواردی هم که حکم
دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : مجازات جرائم رانندگی (عدم رعایت بند 1 تبصره 17 قانون برنامه
توسعه اقتصادی و ... مصوّب 1368 )

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص عدم توجه دادگاه به بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی ) برای تعیین مجازات در جرائم رانندگی، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه یازدهم حکم محکومیت متهم به قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی را به سه ماه حبس تعزیری ابرام نموده و اعلام داشته اگر متهم مجازات نقدی را به حال خود مناسب و اخف از اجرای حبس بداند، می تواند طبق بند 2 ماده 6 قانون مجازات اسلامی تقاضای اعاده دادرسی نماید ولی شعبه چهارم در مورد مشابه رأی تجدید نظر خواسته را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول »
« توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری »
«اسلامی ایران مصوّب بهمن ماه 1368که مجازات»
« تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی »
« مقرر کرده، در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری»
« در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال »
« است،بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور»
« صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده »
« واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 »
« برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir