بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 146 - شماره 562 مورخ 28/3/1370: درخواست تجدید نظر اولیاء دم مقتول از حکم محکومیت متهم به ﭙرداخت دیه

عنوان : تجدید نظر خواهی اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت
دیه پذیرفته نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوازدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور
موضوع : تجدید نظر خواهی اولیاء دم مقتول از حکم محکومیت متهم به
پرداخت دیه

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوازدهم و بیست وششم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر خواهی اولیائ دم مقتول از حکم دادگاه کیفری 1 در مورد تشخیص نوع قتل و محکومیت متهم به پرداخت دیه، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم تجدید نظرخواهی اولیاء دم را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است ولی شعبه بیست وششم آن را قابل طرح تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک »
« و دو و شعب دیوان عالی کشورمصوّب تیرماه »
«1368به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است»
« که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود »
« جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد »
« تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها »
« مصوّب 14مهر ماه 1367 تجدید نظر بخواهد و »
« مقررات این ماده شامل مواردی نمیشود که دادگاه»
« های کیفری پس از تشخیص نوع جرم ، حکم بر»
«محکومیت متهم صادر نمایند،بنابراین رأی شعبه »
« 12 دیوان عالی کشورکه درخواست تجدید نظر»
« اولیای دم ازحکم محکومیت متهم به پرداخت دیه »
« را نپذیرفته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی»
« است. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت »
« رویه قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان »
« عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع»
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir