بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 156 - شماره 580 مورخ 27/11/1371: رأی دادگاه کیفری 1 که ﭙس از نقض رأی دادگاه کیفری 2 به جهت عدم صلاحیت، انشاء شده است.

عنوان : رأی دادگاه کیفری 1 که پس از نقض رأی دادگاه کیفری 2 به جهت
عدم صلاحیت، انشاء شده قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور
موضوع : رأی دادگاه کیفری 1 که پس از نقض رأی دادگاه کیفری 2 به جهت
عدم صلاحیت، انشاء شده است.

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدید نظر احکام دادگاههای کیفری 1 در مواردی که این دادگاهها حکم دادگاههای کیفری 2 را به جهت عدم صلاحیت نقض و رأساً به جرم موضوع پرونده رسیدگی و انشاء رأی نموده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و یکم حکم دادگاه کیفری 1 را در چنین موردی حکم اولیه شناخته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی کرده ولی شعبه بیستم آن را حکم مرجع تجدید نظر تلقی نموده و درخواست تجدید نظر محکوم علیه را نپذیرفته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2و »
« شعب دیوان عالی کشور مصوّب 31خرداد ماه »
« 1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصراً »
« به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها »
« غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و »
« تبصره های آن باشد. لزوم رعایت قواعد راجع »
« به صلاحیت دادگاهها که ازاصول مهمه دادرسی»
« میباشد ایجاب می نماید که اگردادگاه کیفری 2»
« به جرمی که درصلاحیت خاصه دادگاه کیفری»
« یک می باشد رسیدگی کند وحکم صادر نماید،»
« دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض »
« مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد »
« تجدید نظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها»
« مصوّب 14 مهر1367، حکم مزبوررا با نفی »
« صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده»
« 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب »
« دیوان عالی کشوررسیدگی اولیه را انجام دهد »
« و حکم مقتضی صادر نماید . در چنین حالتی »
« حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی»
« اولیه دادگاه مزبور و درموارد مذکور در مادتین»
« 6و8 قانون تعیین مواردتجدید نظراحکام دادگاهها»
« و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدید نظر در»
« دیوان عالی کشور است، بنابراین رأی شعبه 31»
« دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر»
« شده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است.این »
« رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب 7تیرماه 1328برای شعب دیوان»
« عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir