بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 158 - شماره 583 مورخ 6/7/1372: صلاحیت(دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات)

عنوان : رسیدگی به درخواست محکوم علیه برای تخفیف مجازات با دادگاه
صادر کننده حکم قطعی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه دوم وچهارم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت ( دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تخفیف
مجازات

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم وچهارم دیوان عالی کشور در موردی که رأی دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری 1 تأیید شده وبعداً محکوم علیه به استناد ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در خواست تخفیف مجازات را نموده است، در خصوص مرجع رسیدگی به در خواست محکوم علیه اختلاف نظر داشته ودر مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 1 و2 ساری آرأء مختلفی صادر کرده است: شعبه چهارم دادگاه کیفری 1 را صالح برای رسیدگی تشخیص داده ولی شعبه دوم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای»
« از قوانین دادگستری مصوّّب 25خردادماه 1356که »
« در جرائم تعریزی غیر قابل گذشت صادر می شود »
« اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیر »
« قابل تجدید نظر صادر کند ویا قابل تجدید نظر اعتبار»
« قطعیت پیدا نماید، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان »
«عالی کشور که دادگاه تجدید نظررا مرجع صدورحکم»
« قطعی وواجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست »
« تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح وبا موازین »
« قانونی مطابقت دارد. این رأی بر طبق ماده واحد »
« قانونی وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 برای »
« شعب دیوان عالی کشور ودادگاههای در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir