بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 167 - شماره 598 مورخ 12/2/1374: تجدیدنظر خواهی وکیل تسخیری

عنوان : وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : تجدید نظر خواهی وکیل تسخیری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری متهم را دارای حق تجدید نظر خواهی ندانسته و بر این اساس اعتراض او را قابل طرح تشخیص نداده و با رد تقاضا پرونده را به دادگاه اعاده داده ولی شعبه چهارم دیوان عالی کشور به تجدید نظر خواهی وکیل تسخیری متهم از رأی محکومیت موکلش رسیدگی و دادنامه تجدید نظر خواسته را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون »
« تشکیل محاکم جنائی در مواردی که رئیس دادگاه »
« در اجرای ماده 9 قانون مرقوم، برای متهم وکیل »
« تسخیری تعیین می نماید ، مدت اعتراض در هر »
« حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند »
« یا نه،ازهمان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور»
« احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای»
«وکیل تسخیری حق تجدید نظرخواهی قائل شده است»
«لذابه نظراکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه »
« چهارم دیوان عالی کشورکه متضمن این معنا است،»
« صحیح تشخیص می گردد . این رأی مطابق ماده »
«واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب سال 1328»
« صادرودرموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور»
« و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir