بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 181 - شماره 631 مورخ 24/1/1378: تعدد جرم(مرجع تجدیدنظر حکم تصحیحی)

عنوان : صدور حکم تصحیحی در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در
صورت مختلف بودن مجازاتها با دادگاه صادر کننده حکم اشد و در
صورت تساوی مجازاتها با دادگاهی است که آخرین حکم را صادر
کرده است.
علت طرح: اخلاف نظر شعب دوازدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : تعدد جرم ( مرجع صدور حکم تصحیحی )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوازدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای صدور حکم تصحیحی در موردی که درباره متهم احکام محکومیت متعدد از شعب دادگاه عمومی صادر و در همان مرحله قطعی شده اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه تجدید نظر استان خراسان و دادگاه عمومی بیرجند آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم با این استدلال که احکام صادر شده توسط دادگاه هم سطح قابل نقض نیست، صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خراسان را تأیید کرده است ولی شعبه بیست و هشتم به این استدلال که در خصوص مورد رأی تصحیحی صادر می گردد که مستلزم نقض آراء صادر شده قبلی نیست با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند حل اختلاف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که »
« هرگاه بعد ازصدورحکم معلوم شود محکوم علیه»
« دارای محکومیت های کیفری دیگری نیزبوده که»
«درموقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است به»
«منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد »
« جرم ، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه »
«صادرکننده حکم اشد ودرصورت تساوی مجازاتها»
« دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی »
« مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید ، علیهذا »
« رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر»
« مطابقت دارد منطبق با روح قوانین و موازین »
« قانونی تشخیص وبه اکثریت آراء تأیید می گردد. »
«این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان »
« عالی کشورودادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع »
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir