بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 189 - شماره 640 مورخ 18/8/1378: قرار اناطه(قابلیت اعتراض)

عنوان : قرار اناطه جزء قرارهای قابل تجدید نظر است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تجدید نظر استان تهران و کردستان
موضوع : قرار اناطه ( قابلیت تجدید نظر )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با توجه به بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه را قابل تجدید نظر ندانسته و قرار رد درخواست تجدید نظر را صادر نموده ولی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظراستان تهران به درخواست تجدید نظر از قرار اناطه رسیدگی و ضمن نقض قرار مذکور پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی »
« و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور »
« در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه »
« کیفری ، ضمناً از نظر تنقیح مناط ، مستنبط از ماده »
« 171 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1290 که »
« قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و »
« نیز با توجه به ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های »
« عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام »
« نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است»
« که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب »
« دعوی را فراهم می سازد وبا توجه به اینکه معمولاً »
« قرارهای قطعی درقانون ذکرمی شود وچنین امری »
« درماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی »
« و انقلاب در امور کیفری درخصوص قرار اناطه »
« بیان نشده ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی »
« دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدید نظر»
« استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار »
« اناطه، منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.»
« این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری برای »
« شعب دیوان عالی کشورودادگاهها درموارد مشابه»
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir