بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 191 - شماره 642 مورخ 9/9/1378: مجازات حبس کمتر از 91 روز

عنوان : چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد
باید حکم به جزای نقدی صادر نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان خراسان
موضوع : مجازات حبس کمتر از 91 روز

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رأی دادگاه نخستین بر محکومیت متهم را به یک ماه حبس بلااشکال تشخیص داده و تأیید کرده، ولی شعبه دوازدهم رأی دادگاه نخستین را بر محکومیت متهم به سه ماه حبس با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب سال 1373 صحیح ندانسته و ضمن نقض آن متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به صراحت بند 2ماده 3 قانون وصول برخی از »
« درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین »
« مصوّب اسفند ماه سال 73، درموضوعات کیفری »
« در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز»
« حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه مخیر »
« است که حکم به بیش ازسه ماه حبس یا جزای نقدی»
« ازهفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، »
« بنابراین تعیین مجازات حبس کمتراز نود ویک روز»
« برای متهم، مخالف نظرمقنن وروح قانون می باشد »
« و چنانچه نظردادگاه به تعیین مجازات کمتراز مدت »
« مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و »
« با این کیفیات رأی شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان »
«خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ»
« و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این »
« نظر است و به اکثریت آراء ، موافق موازین قانونی»
« تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 270 قانون»
« آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( درامور»
« کیفری ) مصوّب سال 1378برای شعب دیوان عالی»
« کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir