بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 197 - شماره 653 مورخ 3/7/1380: اختیارات دادیار دادسرای نظامی

عنوان : تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11
قانون تجدید نظر آراء دادگاهها یکی از وظایف محول شده به
اوست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و یکم و سی و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع : اختیارات دادیار دادسرای نظامی

خلاصه گزارش پرونده

شعب سی و یکم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر دادیار دادسرای نظامی از رأی دادگاه نظامی یک آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و چهارم تجدید نظر خواهی را منحصر به دادستان دانسته و درخواست تجدید نظر دادیار را رد کرده ولی شعبه سی و یکم آن را پذیرفته و مورد رسیدگی قرار داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در »
« آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه »
« می نمایند و ازحیث اظهارعقیده، تابع نظر دادستان»
« بوده و درموقع حضور دردادگاه بنام دادستان بیان »
« عقیده می کنند، بنابراین تجدید نظرخواهی ازناحیه »
« دادیار دادسرای نظامی ، به استناد بند ج ماده 11 »
« قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ، یکی از وظایف »
« محوله به اوست ورأی شعبه31دیوان عالی کشور »
« که با این نظرانطباق دارد به اکثریت آراء اعضای»
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق »
« با موازین شرع تشخیص می گردد . این رأی به »
« استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه »
« های عمومی وانقلاب برای شعب دیوان عالی کشور»
« و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir